نشر عطران: کتاب بهره برداری و مدیریت شبکه های فاضلاب / چاپ دوم (مترجم: عادل علاف صالحی، علی اصغر رستمی)

0

فهرست مطالب

فصـل اول- مقـدمه   ۳

۱- اهداف  ۴

۲- مخاطبین  ۴

۳- مدیریت منابع؛ مدیریت بهره برداری و دستورالعمل نگهداری  ۵

فصـل دوم- بهـره بـرداری و نگهـداری از شبکـه  ۱۱

۱- پیشگفتار  ۱۲

۲- اهداف برنامه  ۱۲

۳- راهاندازی یا ارزیابی برنامه بهره برداری و نگهداری  ۱۳

۴- اجزای برنامه  ۱۷

۵- عملیات مرتبط با ایستگاههای پمپاژ و برنامه های نگهداری  ۳۰

۶- عملیات مرتبط با ایستگاه های پمپاژ و بکارگیری نیرو برای نگهداری  ۳۵

۷- امکانات و تجهیزات بهره برداری و نگهداری  ۳۸

فصـل سـوم- مدیـریت اطلاعـات  ۴۳

۱- پیشگفتار  ۴۴

۲- برپاساختن یک نظام برای مدیریت اطلاعات  ۴۴

۳- ساخت سیستم مدیریت اطلاعات ۴۹

۴- بهره برداری و نگهداری از سیستم مدیریت اطلاعات ۵۳

فصـل چهـارم- بـرنامـه بـرآورد و توسعـه سـرمـایه گـذاری (capital) شـبـکـه جـمـع آوری  ۵۵

۱- پیشگفتار  ۵۶

۲- تحلیل سیستم  ۵۶

۳- برنامه ریزی برای سرمایه گذاری (capital Planning)  ۷۴

فصـل پنجـم- ملاحظـات در طـراحی شبکـه  ۸۱

۱- پیشگفتار  ۸۲

۲- دستورالعملهای طراحی  ۸۴

فصـل ششـم- انعقـاد قـرارداد سـاخت  ۱۱۳

۱- پروژه های ساخت و مدیریت پروژه  ۱۱۴

۲- قوانین و مقررات  ۱۱۵

۳- روشهای واگذاری پروژه های نیازمند سرمایه گذاری  ۱۱۷

۴- مدیریت اجرایی سازمان  ۱۱۹

۵- روشهای واگذاری پروژه های نگهداری ۱۱۹

۶- اسناد پیمان اجرا  ۱۱۹

۷- الزامات مالی  ۱۲۲

۸- تضمین کیفیت/مدیریت کیفیت  ۱۲۶

۹- روشها و روندهای کنترل ایمنی  ۱۲۷

۱۰- کنترل آسیب (سیستمهای تک تماس)  ۱۲۸

۱۱- اتحاد و شراکت  ۱۲۸

فصل هفتـم- سیـاست عمـومی و روابـط اجتمـاعی  ۱۳۱

۱- نظریه سیاست عمومی ۱۳۲

۲- سیاست عمومی در مدیریت شبکه جمع آوری فاضلاب  ۱۳۳

۳- اعلان سیاست عمومی جمع آوری فاضلاب  ۱۳۴

۴- مناسب نگهداشتن سیاست عمومی  ۱۳۵

۵- سیاست عمومی و روابط اجتماعی  ۱۳۶

۶- روابط اجتماعی و آموزش عمومی  ۱۳۷

۷- روابط اجتماعی و جلسات عمومی  ۱۳۸

۸- روابط اجتماعی و ارائه خدمات به مشتری  ۱۴۰

۹- روابط اجتماعی و آمادگی اضطراری  ۱۴۱

فصل هشتـم- بودجـه بنـدی و برنامـه ریـزی مالـی  ۱۴۳

۱- پیشگفتار  ۱۴۴

۲- بودجه بهره برداری  ۱۴۴

۳- بودجه افزایش سرمایه ۱۴۷

۴- در نظر گرفتن اولویتهای بودجه ای در روند مدیریت منابع  ۱۴۹

۵- گزینه های تأمین بودجه و فاینانس  ۱۵۴

۶- الزامات درآمد و قیمتگذاری  ۱۵۷

۷- نقـش حکـم شمـاره ۳۴ هیئت مدیـره استانداردهای حسابرسی در بودجه بندی و برنامه ریزی مالی  ۱۶۳

۸- فروش رویکرد مدیریت منابع و برنامه بودجه  ۱۶۴

فصل نهـم- ایمنـی، استانـداردهـا، آمـوزش و تأییـدیه هـا  ۱۶۷

۱- معرفی و کاربرد مدیریت ایمنی و بهداشت کار  ۱۶۸

۲- قابلیت کاربرد مقررات ایمنی و بهداشت  ۱۶۸

۳- سازماندهی برنامه ایمنی  ۱۷۶

۴- تجهیزات ایمنی  ۱۷۷

۵- خلاصه  ۱۷۷

فصل دهـم- آمادگـی و امنیـت اضطـراری  ۱۷۹

۱- پیشگفتار  ۱۸۰

۲- سانحه و مخاطرات امنیتی و تأثیرشان بر شبکه های جمع آوری فاضلاب  ۱۸۰

۳- فعالیتهای برنامه ریزی برای شبکه های جمع آوری فاضلاب  ۱۸۱

۴- آمادگی فیزیکی برای شبکه های جمع آوری فاضلاب  ۱۸۵

۵- واکنش به سوانح شبکه های جمع آوری فاضلاب  ۱۸۸

نوبت چاپ: دوم

قیمت روی جلد: ۱۵۰۰۰۰ ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:          ۶۶۱۹۱۰۰۰ -۰۲۱

شماره تلگرام پشتیبانی (۲۴ ساعته): ۰۹۳۷۰۷۰۵۶۷۰

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
۰۲۱-۶۶۱۹۱۰۰۰
WWW.ATRANBOOK.IR

نظرات بسته اند