عنوان مقاله: بررسی تاثیر تصویر برند و وجهه برند بر نگرش به برند تلفن همراه مطهره خدری۱، علی مهرابی۲

0

عنوان مقاله: بررسی تاثیر تصویر برند و وجهه برند بر نگرش به برند تلفن همراه مطهره خدری۱، علی مهرابی۲

نویسندگان: مطهره خدری – علی مهرابی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تصویر برند و وجهه برند بر نگرش به برند با میانجی­گری کیفیت ادراک شده به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که از میان آن­ها ۴۰۰ نفر به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه میان ایشان توزیع گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزارهای SPSS-22 و AMOS-23 انجام گرفت. جهت آزمودن اثر میانجی گر از روش بوت استرپ استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان­دهنده­ی برازش خوب الگوی پیشنهادی با داده­ها بود. نتایج نشان داد که تصویر برند و وجهه برند بر کیفیت ادراک شده اثر مثبت و معناداری دارند و کیفیت ادراک شده تاثیر مثبتی بر نگرش به برند دارد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۳۷۰۷۰۵۶۷۰ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

نظرات بسته اند