عنوان مقاله: بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران عادل حسینی۱ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

0

عنوان مقاله: بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران عادل حسینی۱ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

نویسنده: عادل حسنی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۹۶ نفر تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه هوش هیجانی (وونگ و لاو ۲۰۰۲) و پرسشنامه ی افسردگی شغلی (ماسلاچ و جکسون، ۱۹۸۶) استفاده شده است که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه و تنظیم شد. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۰٫۸۲% برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و افسردگی شغلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۳۷۰۷۰۵۶۷۰ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

نظرات بسته اند