چاپ رایگان کتاب

انتشارات بین المللی عطران- اسپرسوی زهرماری- ابراهیم نیرومند

0

کافگا میگوید:”نوشتن، بیرون جهیدن ازصفِ مردگان است.” براستی اگرفردوسی وسعدی وحافظ ومولانا ودیگرآفرینندگانِ آثارِماندگار،همچون بسیاری ازعالمان ودانایان،تنهابه ایراد خطبه وسخنوری اکتفامی کردند، این گونه،بعدازگذشتِ قرن ها،نام ویادو اندیشه شان مانا می ماند؟
نویسندگی،بویژه قصه سرایی وداستان نویسی،همتی بلندمی طلبدوصبوری می خواهدوهوشی خلاق وچشمانی تیزبین وشسته ازعادات روزمرگی که مدام اتفاقات ورخدادها را مینیاتوروار به تماشا بنشیندوآنگاه،حاصلِ این کشف وشهود را درقالب زیبای داستان بیاراید و مخاطبان خویش را لذتی تام وتمام بخشد.
چندی پیش،سراسیمه از پله های کانون بالامی رفتم که شماره ناآشنایی زنگ تلفن همراهم را بصدا درآورد.طبق تجربه مالوفم،شماره های غریب،لابداز نوقلمانی است که سودای چاپ اثرشان ویاتولیدِ فیلمی دارندو خواستارمشاوره اند.وقت تنگ بودومجالی محال بودبرای پاسخگویی.
اما گوشی را بگوش چسباندم و” بله ” راگفتم.حدسم درست بود؛ یکی از شاگردان عزیزم ، بی پیرایه گفت: استاد میخواهم داستان هایم را به چاپ برسانم. از جدّیتش حالی خوش مرا در برگرفت و از ته دل اورا تحسین کردم
چند روز بعد ، درآدینه روزی ، وقتی دستنوشته هارا شروع کردم به خوانش ، برخلافِ پیش بینی ام ، مفتونِ لحن ساده وصمیمی وماجراهای طبیعی و اتمسفر و فضاسازی زیبای داستان شدم وهمپای شخصیت های داستان پا به دنیای تخیلات و افسانه ها گذاشتم و گهگاهی هم خودم را در شهرهای جنوبی کشور دیدم و گاها در شالیزارهای شمال به پرواز در آمدم.
ازشوق ، شروع به نوشتن مقدمه ی داستانش کردم و با هر قلمی که زدم در دلم شهامت و عشق ورزی این جوان را ستودم.
اهالی قلم نیک می دانند ، آثار خلق شده، حکم فرزند را دارد برای نویسنده اش. امیدوارم صاحبان مسند و مقام، خیرخواهانه،آرزوی این عزیز را در مساعدت برای چاپ اثر همت نمایند.

نوبت چاپ: اول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی انتشارات عطران: 66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button