چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب- شماره سی وچهارم؛ تیر 1398

0

بخشی ازماهنامه تخصصی زیستبان آب – سی وچهارم؛ تیر را میخوانیم:

افزایش جمعیت،صنعتی شدن زندگی،مصرف ناآگاهانه وتولیدآلاینده هاوصنعت ساختمان به عنوان یکی ازبزرگترین بخش های اقتصادی واجتماعی هستند،که درتغییرمحیط وسلامت انسان وبسیاری مسائل دیگر ازجمله عوامل فشاروبیگانگی درشهرهاومغایرباروح آزادانسان هامی باشند.بااینکه نتایج بحران های امروزی به خوبی شناسائی شده اند امابسیاری ازراه حل های ارائه شده نسبت به مشکلات ناکارآمدبه نظرمی رسند،آن هم بدلیل رویکردگسسته آنها نسبت به طبیعت است.که همچنان ارزش طبیعت احیا نشده است.هرچندتوسعه پایدارریشه های اکولوژیکی،اقتصادی وفرهنگی-اجتماعی داردولی باجستجودرباره معظلات پیش روی انسان امروزی وراهکارهای آنهادرمعماری پایدار،جایگاه طبیعت بیشترمشخص می گردد.درانتهاوازآنجائی که فعالیت نو وتازه بانسل جدیدهمراه است باپیشرفت های بدست آمده وسرعت فناوری های امروزباتوجه به الگوهای اعتقادی،اجتماعی ونقش انرژی وجمعیت راهکارهائی ارائه می گردد.تارابطه سه گانه انسان،طبیعت ومعماری بادرنظر گرفتن نقش انسان وهمچنین معماری،مردم رابرای داشتن چنین فضاهای معماری وشهری آماده نماید.

فهرست مطالب ماهنامه تخصصی زیستبان آب – سی وچهارم؛ تیر 1398

بررسی استفاده از کوهیدروژل تودرتوی پلی (پلی N ایزوپروپیل آکریل آمید + پلی ونیل سولفونیک اسید) در جذب فلزات سنگینCo+2 وCu+2 از آبهای آلوده

معرفی شبکه تالاب های شهرستان نقده به عنوان شهر تالابی ایران

ارائه راهکار و تحلیل فعالیت های حفاظتی تالاب ها

مسائل، مشکلات و آسیبهای تالاب های آذربایجان غربی- موارد تهدید آن‌ها

تغذیه مناسب برای یک برنامه کوهنوردی یک روزه سنگین

ساخت و شناسایی و بررسی عملکرد غشاهای ترکیبی پلیمرآمید و نانوکامپوزیت و نانوفیلتراسیون آلی- فلزی برای حذف رنگ از آب

الزامات و روش های اجرایی ایمنی جهت عملیات بهسازی روکش آسفالت در آزاد راه دو خطه

مطالعه ی جامع تأثیر بام های سبز بر مصرف انرژی ساختمان

خواص بتن خود متراکم در دو حالت تازه و سخت شده ساخته شده از ضایعات بنایی و بتن بازیافتی

ارزیابی عملکرد آسفالت بازیافتی ساخته شده از ضایعات ساختمانی

تحلیل راهبردی توسعه گردشگری با تکیه‌بر پتانسیل‌های زیست‌محیطی

قیمت روی جلد: 500000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه مجله  مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی مجله زیستبان آب     66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button