چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب ” اصول و مبانی مدیریت و سر پرستی ” به قلم “آقای سید فخرالدین طاهر زاده موسویان ” و “خانم متینه مقدم”

0

انتشارات عطران: کتاب “اصول و مبانی مدیریت و سر پرستی” به قلم “آقای سید فخرالدین طاهر زاده موسویان ” و “خانم متینه مقدم”

بخشی از کتاب ” اصول و مبانی مدیریت و سر پرستی ” را می خوانیم:

ريچارد آل. دفت سازمان را این‌گونه تعريف می‌کند: سازمان نهادی است اجتماعي كه داراي هدف باشد و سيستمي كه به سبب داشتن يك ساختار آگاهانه فعّالیّت‌های خاصّی را انجام می‌دهد و داراي مرزهايي شناخته‌شده است.

اسکات در سال 1964 تعریفی نسبتاً کلاسیک از سازمان ارائه کرده است او بیان می‌کند:«سازمان‌ها مجموعه‌هایی هستند که به دنبال اهداف نسبتاً خاصی بر یک پایه تقریباً مستمر بنا شده‌اند»

 برعکس، ویک از اصطلاح سازمان اجتناب می‌کند و اصطلاح سازماندهی را به کار می‌برد و بیان می‌کند :«یک مفهوم مفید باید توجّه ما را به ماهیّت انعطاف پذیر برای سازماندهی معطوف دارد»

تالکوت پارسونز، در کتاب ساختار و فرآیند در جوامع مدرن، می‌گوید: سازمان، واحدی اجتماعی‌ست که عامدانه ساخته و بازسازی شود تا حصول به اهدافی مشخّص، ممکن شود. 
به طور کل یک سازمان، نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را تعقيب می‌کند.به عبارت بهتر ،سیستمی است با مرزهای معيّن که به سبب داشتن ساختاری آگاهانه، فعّالیّت هایی را انجام می‌دهد.

همچنان که ازتعريف فوق برمی آید ،چهاررکن اساسی دراين تعريف لحاظ شده است که عبارتند از:
– نهاد اجتماعی به معنی آن که ازمردم وگروه های اجتماعی تشکيل می‌شود.
– هدفمندی،به معنی وجود مأموریت ورسالت مشخص       
– ساختارآگاهانه، به معنی وجود ارتباط وهماهنگی مشخص بين دواير وبخش های سازمان         
– مرزهای سازمان که تعيين کننده‌ی عوامل درونی وبيرونی سازمان هستند.رسالت یک سازمان علّت وجودی وعامل اصلی تأسیس آن است.درواقع،بيانگر ماهيت ،فلسفه وجودی واهداف سازمان است.امروزه سازمان‌های بسياری با رسالت واهداف متفاوت شکل می‌گیرند.ظهورسازمان ها وگسترش روزافزون، ازويژگی های مهم تمدّن بشری است.

در طول سال هاي اخير تأثير علوم رفتاري بر مطالعه رفتار انسان در كار موجب شده است كه تئوري سازمان بر تئوري مديريت صرف تسلّط يابد. مديريت ديگر به‌عنوان تنها عامل كنترل کار در سازمان‌ها تلقّی نمی‌شود، بلكه بيشترين قسمت اين نقش بر عهده كاركرد سازمان است. اين وظيفه بايد با در نظر گرفتن توازن متناسب بين فشارهاي متنوّع و اغلب متّضاد كار در سازمان سازگاري يابد تا تغيير مقاصد سازماني را تعريف و اجرا نمايد.

انديشمندي به نام چارلز هندي در كتاب «درك سازمان‌ها» اين رابطه را بسيار ماهرانه خلاصه نموده است و عنوان می‌نماید كه متغیّرهاي عمده‌ای كه مدير بايد با آن‌ها كار كند عبارتنداز: 1)انسان‌ها  2)كار و ساختار  3)سیستم‌ها و دستورالعمل‌ها.

البته نمی‌توان به‌صورت مجزّا به هريك از اين متغیّرها پرداخت، بلكه بايد آن‌ها را در چهارچوب محيط، تجزیه‌وتحلیل و ارزيابي نمود و به نظر وي محيط شامل3 جزء است: 1)هدف‌های سازمان  2)تكنولوژي موجود  3)فرهنگ سازمان.

اين 6 عامل باهم در تعامل هستند و تغيير در يكي از آن‌ها باعث تغيير در ساير عوامل خواهد شد.

کتاب “اصول و مبانی مدیریت و سر پرستی” به قلم “آقای سید فخرالدین طاهر زاده موسویان ” و “خانم متینه مقدم

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button