چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب “مدل کسب و کار گمرک الکترونیک (تاثیر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات)” به قلم “فرهاد بهرامی نوا”

0

انتشارات عطران: کتاب “مدل کسب و کار گمرک الکترونیک (تاثیر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات)” به قلم “فرهاد بهرامی نوا”

اهداف و فرضیه های تحقیق

هدف اصلی

شناسایی نقش گمرک الکترونیکی برتوسعه صادرات.

اهداف فرعی

شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات.

شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه های ذیربط در فرآیند صادرات.

شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان.

شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر شفاف سازی فعالیت های مربوط به امر صادرات.

فرضیه اصلی

برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات موثر بوده است.

فرضیه های فرعی

الکترونیکی نمودن فرآیند های روزمره گمرک بر تسهیل صادرات موثر بوده است.

برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و ایجاد ارتباطات کار آمد بین دستگاه های ذیربط در فرآیند صادرات موثر بوده است.

برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان در فرآیند صادرات موثر بوده است.

برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و شفاف سازی فعالیتها در فرآیند صادرات موثر بوده است.

سئوالات پژوهش

تا چه اندازه الکترونیکی نمودن فرآیند های روزمره گمرک بر تسهیل صادرات تاثیرگذار بوده است؟

تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذیربط بر فرآیند صادرات تاثیرگذار بوده است؟

تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی برشفاف سازی فعالیت های مربوط به صادرات تاثیرگذار بوده است؟

تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان در فرآیند صادرات موثر بوده است؟

قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی: با توجه موضوع پژوهش، قلمروی مکانی پژوهش شامل؛ استان خراسان شمالی می باشد.

قلمرو موضوعی پژوهش: این پژوهش به بررسی تاثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات می پردازد.

قلمرو زمانی: از نظر زمانی این پژوهش درسال 1395 انجام پذیرفته است.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 800000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button