چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب “هندبوک تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب” نوشته “سانگام شرستا؛ موکاند اس بابل؛ ویشنو پراساد پاندی” ترجمه ” سید محمد مهدی نوربخش”

0

گزیده ای از مقدمه ی مترجم کتاب “هندبوک تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب
کتابی که پیش روي شما قرار دارد، چکیده اي است از آنچه که در دنیاي امروز در خصوص موضوع تغییر اقلیم و برنامه ریزي براي مواجهه و یا سازگاري با آن در حال انجام است.
در این کتاب که به صورت خاص به موضوع اثرات تغییر اقلیم در بخش آب پرداخته شده است و تلاش هاي صورت گرفته در سرتاسر جهان براي سازگاري و کاهش اثرات این پدیده به صورت طبقه بندي شده بیان گردیده است.
در عین حال این کتاب تنها دریچه اي است براي ورود به دانش تغییر اقلیم و مدیریت آب و خوانندگان را تنها با بدنه ي این علم آشنا میسازد. به عبارت دیگر این کتاب سعی دارد تصویري بزرگ از جنبه هاي مختلف دانش تغییر اقلیم و چگونگی پرداختن به آن ارائه دهد تا خوانندگان متناسب با نیاز خود، با روش ها و تجربیات عملی در سایر کشورها آشنا شوند.

پیشگفتار
تغییر اقلیم یکی از مهمترین رخدادهاي قابل ملاحظه در قرن بیست و یکم است و توجهات زیادي رادر زمان حاضر به خود اختصاص داده است. این پدیده تمامی جنبه هاي زندگی از کشاورزي، امنیت غذایی، و انرژي گرفته تا بلایاي ناشی از آب را تحت تأثیر قرار داده است.
مطالعات صورت گرفته، تغییر اقلیم و مدیریت مناسب آب در شرایط تغییرات اقلیمی را به عنوان یکی از موضوعات مهم و به شدت چالش برانگیر معرفی نمودهاند.
در نتیجه، مطالعات علمی در حال رشدي در سراسر جهان، براي درك بهتر این قلمرو و بکارگیري نتایج به دست آمده براي بهره مندي بیشتر در این مسابقه ي انسانی، انجام پذیرفته و می پذیرد.

تقدیر و تشکر
مستندات این کتاب حاصل یادداشت هاي فراهم شده براي دورهاي در زمینه ي تغییر اقلیم و منابع آب بوده و در قالب یک برنامه ي تحصیلات تکمیلی راهبري (AIT) است که توسط مؤسسه ي آسیایی فناوري گردیده است.
شخصیت هاي مختلفی در آماده سازي این کتاب مشارکت داشته اند. ما صمیمانه ترین قدردانی هاي خود را از این افراد به عمل آورده ولی به دلیل محدودیت محتوي، امکان ذکر اسامی تمامی آنها وجود نداشته است.
در ضمن کمال تشکر را از تمامی نویسندگان مشارکت کننده در تهیه فصول این کتاب، و همچنین کسانی که علیرغم تمامی مشغله هایشان به صورت ثابت و مکرّر از این کار پشتیبانی کرده اند، مینماییم.
ما خصوصاً مراتب قدردانی خود را از اوتساو باتاراي ١، که در تهیه اطلاعات و داده هاي مورد نیاز براي آماده کردن پروپوزال این کتاب کمک فراوانی نمود، اعلام میکنیم.
همچنین لازم است از زحمات خستگی ناپذیر آقاي سمریتی مالا ٢ در ایجاد ارتباط میان نویسندگان و ترجمه و قالب بندي فصول تشکر کنیم.
انگیزه و ایده ي انتشار این کتاب، از سوي دانشجویان دوره ي فوق الذکر ایجاد گردید که فقدان چنین کتابی که WEM را در ضمن برگزاري دوره یادآور شدند.
بنابراین لازم است از تمامی این دانشجویان و کارکنان تمامی حمایت و تشویقاتشان را براي به سرانجام رساندن این تلاش به کار گرفتند، تشکر کنیم.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 900000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button