چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب “ژئوتکنیک خمین” نویسندگان “علی مهبد” و “عرفان مهبد”

0

انتشارات عطران: کتاب ” ژئوتکنیک خمین ” نویسندگان “علی مهبد” و “عرفان مهبد”

مطابق آمار تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در ميان بلاياي طبيعي، سيل و طوفان بيشترين تلفات و خسارات را به جوامع بشري وارد آورده اند، بگونهاي كه تنها در يك دهه ميزان خسارات ناشي از سيل و طوفان بالغ بر 21 ميليارد دلار در مقابل 18 ميليارد دلار خسارات ناشي از زلزله بوده است. اين امر در كشور ما نيز صادق است.
و در اغلب سالهاي گذشته حدود 70 % اعتبارات سالانه طرح كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ستاد حوادث غير مترقبه صرف جبران خسارات ناشي از سيل شده است. ضمن اينكه بايد توجه داشت بدليل بهبود روش هاي ساخت و ساز و رعايت ضوابط و مقررات، ايمني سازه ها و تأسيسات در مقابل خطراتي چون زلزله افزايش مييابد ولي متأسفانه روند طبيعي توسعه در كشورهايي نظير ايران باعث تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شده و خسارات سيل مرتباً افزايش مييابد. رشد 250 درصدي خسارات ناشي از سيل كشور در پنج دهه گذشته مؤيد اين ادعا مي باشد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ واﺣﺪﻫﺎي زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﺪوده ﺷﮑﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻻﯾﻪﻫﺎي زﻣﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻃﺮح از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎي زﻣﯿﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎك، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺠﺎري ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺎزهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﯿﻤﯽ ﺧﺎك، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎي واﮔﺮا و ﻣﺸﮑﻞدار و ﭘﺸﻨﻬﺎد ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ، ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻧﺸﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮارهﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل رودﺧﺎﻧﻪ، آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در اداﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button