چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: کتاب “بانک سوالات مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب” به قلم “آیگین امیدی”

0

انتشارات ملی عطران: کتاب “بانک سوالات مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب” به قلم “آیگین امیدی”

 • سوال 1: در تصفیه آبهای سطحی، نشانه عدم اختلاط مناسب ماده منعقد کننده با آب چیست؟
 • وجود لخته های معلق
 • شستشوی مکرر صافی
 • کدورت پایین آب ته نشین شده
 • پاسخ: گزینه 3: اگر میزان دز تزریق ماده منعقد کننده بطور دقیق توسط آزمایش جار مشخص نگردد، و یا میزان اختلاط لازم برای پخش شدن ماده منعقد کننده در محیط ( آب ) صورت نگیرد، موجب تواتر طولانی در شتشوی صافی می شود.
 • سوال 2: روش مناسب برای مقابله با آثار زیان آور کاهش دما بر فرآیند انعقاد کدام است؟
 • افزایش زمان ماند
 • افزایش سرعت اختلاط
 • افزایش تزریق ماده منعقد کننده
 • گرم کردن آب خام
 • پاسخ: گزینه 2: با توجه به اینکه با کاهش دما، ویسکوزیته مایع افزایش می یابد، برای غلبه بر کاهش دما می توان سرعت اختلاط را افزایش داد.
 • سوال 3: کدام یک از ترکیبات زیر در تصفیه خانه های آب کاربرد منعقد کننده دارد؟
 • سولفات آلومینیم
 • فسفات کلسیم
 • کربنات کلسیم
 • آهک
 • پاسخ: گزینه 1: سولفات آلومینیم ( آلوم ) (AL2(SO4)2 , 14H2O)
 • سوال 4: کدام عامل در انعقاد مواد معلق آب به کمک منعقد کننده های معدنی ( همچون کلروفریک ) موثر است؟
 • PH
 • PHS
 • املاح موجود
 • مقدار سختی منیزیم
 • پاسخ: گزینه 1: عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر در فرآیند انعقاد شامل شرایط اختلاط، PH ، میزان قلیاییت، کدورت، درجه حرارت و … می باشند.
 • سوال 5: قدرت انعقاد کاتیون ها با افزایش ظرفیت …؟
 • کم می شود
 • زیاد می شود
 • تغییر نمی کند
 • نصف می شود
 • پاسخ: گزینه 2: منعقد کننده های با قدرت یونی بیشتر به مراتب عملکرد بهتری نسبت به عوامل با قدرت یونی پایین تر دارند.
 • سوال 6: کدامیک از تعاریف زیر درخصوص تاثیر و نقش پلی الکترولیت های کاتیونی در آب صحیح می باشد؟
 • پلی الکترولیت های آنیونی و کاتیونی هر دو توانایی ناپایدار سازی ذرات کلوئیدی را دارا هستند.
 • فقط پلی الکترولیت های آنیونی توانایی ناپایدار سازی ذرات کلوئیدی را دارا هستند.
 • فقط پلی الکترولیت های کاتیونی توانایی ناپایدار سازی ذرات کلوئیدی را دارا هستند.
 • هیچکدام توانایی ناپایدار سازی ذرات را دارا نمی باشند.
 • پاسخ: گزینه 1: نوع کاتیونی در آب تولید یون مثبت می کنند. در بعضی از آبهای با توجه به شرایط نوع آنیونی دارای راندمان بهتری نیز می باشد. پلی الکترولیت های نانیونی ( غیر یونی ) در آب تولید یون های مثبت و منفی می کنند.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button