چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب “ترنم باران” به قلم “الیاس امیر حسنی”

0

انتشارات عطران: کتاب “ترنم باران” به قلم “الیاس امیر حسنی”

زیباست او
ای 

اشکها ای رشک ها
ای دادها بیداد ها
ای نازها ای رازها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او
ای باغ ها ای راغ ها
ای روزها ای شام ها
ای خوب ها ای زشت ها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او
ای مرد ها نامرد ها
ای دردها ای زخم ها
ای خواب ها بیدار ها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او
ای چشم ها ای دست ها
ای حرف ها ای لب ها
ای  یادها ای نام ها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او
ای دشت ها ای کوه ها
ای دریاها ای صحراها
ای دورها نزدیک ها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او
چون عاشق رویش شدم
مجنون پر شورش شدم
او رفت و دلگیرش شدم
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او

پنجره ی آبی
ای پنجره ی آبی و چوبی و قدیمی
امشب دلم هم چون دل دریای خزر در تب و تاب است
ای باغچه ی روبروی  پنجره
ای راه میان و وسط باغ
ای قالی و قالیچه
لحاف و تشک و بالش و پشتی
ای خانه ی خشتی
امشب دلم هم چون دل دریای رضائیه گرفته است
ای نسخه ی دیوان غزل ها
ای فال پر از راز
ای خواجه ی شیراز
امشب دلم هم چون دل اهواز
هم چون دل زابل پر از گرد و غبار است
ای ضبط قدیمی
ای یار صمیمی
ای راه شب رادیو
ای نغمه ی داودی استاد
امشب دلم هم چون دل جنگل پر از زوزه ی گرگ است
دیگر پدرم نیست و
این جا پر نیرنگ و دغل بازی و جنگ است
امشب دل من مثل دل معدن یورت خراب است
امشب دل من مثل دل برج  پلاسکو سوخت، فرو ریخت
ای خانه ی خشتی، ای پنجره ی آبی و چوبی و قدیمی
امشب دلم هم چون دل آنان که در سفره ی شان نان ندارند گرفته است
امشب دل من
مثل  دل  زندانی بند صد و بیست است
امشب دل من
مثل دل زیر کتک مانده ی بغداد گرفته است
امشب دل من مثل دل مادر فرزند ز کف داده گرفته است
امشب دل من مثل دل ماه محرم  گرفته است
ای خانه ی خشتی
ای پنجره ی آبی و چوبی و قدیمی
ایران مرا شیون و فریاد گرفته است

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button