چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: کتاب “زودآموز آب و فاضلاب- بهره برداری شبکه های فاضلاب” به قلم ” عباس علاف صالحی-جمانه رحیمی”

0

مديـريت منـابع؛ مديـريت بهـره بـرداري و دستـورالعمل نگهـداري

سازمـان حفاظت از محيـط زيست آمريکـا (U.S.EPA) در اعمـال اصـول مديـريت منـابع در زيرسـاخت‌هاي فاضـلاب کشـور نقش وکيـل مدافـع را بازي مي‌کنـد. پياده‌سـازي اصـول مديـريت منـابع نيـازمند بکارگيـري مديـراني اسـت که بر مبنـاي تحليـل‌هاي صـورت گرفـته از هـزينه‌هاي چرخـه حيات؛ ارزيـابي احتمالات در شرايط مختلف، فاکتـورهاي بحراني و ارزيـابي زيرساخت‌ها تصميم گيـري مي‌کنند. اين مجموعه به خاطر عدم توانايي قوانين ملي جهت تأمـين نيازهـاي ظرفيتـي، مديريتي، بهره برداری و نگهداري (CMOM) انتشـار يافته است. بکارگيري اين برنامه ها توسط مراکز رفاهي به دو دليل عمده صورت مي‌گيـرد: الزامات قانـوني و کارايي بهتر سيسـتم که در اثر تکمـيل آنهـا حاصل مي‌شـود. اصول مديريت منـابع و ارتقـاء آن توسط برنامـه‌هاي CMOM با مورد ديگـري سـازگاري دارد که در اين بخش به تفصيـل تشـريح خواهـد شد. اگـرچه تـرويج سيـستم CMOM به طور رسـمي انجام نگـرفته است امـا مي‌بايست همـواره به خاطـر داشت که سيستم جمـع‌آوري فاضـلاب يکي از اصلي ترين اجـزاي فرآينـد تصفيـه فاضلاب است که به مجـموعه کارهـاي آبي دولـت اطلاق مي‌شـود. واضـح است که ايـن سيـستم تابع قوانيـن دولتـي بوده و تحـت نظارت انجمـن ملـي دفـع آلاينده‌ها (NPDES) فعاليـت مي کنـد.

 مبـاني مديـريت منـابع

با در نظـر داشـتن اين موضـوع که شبـکه جمـع‌آوري فاضلاب يکـي از منـابع زيربنـايي است (و با توجه به اين نکتـه که تمـرکز اصلـي اين دستـورالعمـل بر مديـريت شبکه جمـع آوري معطـوف مـي باشـد) ؛ ايـن کتـاب، مديريت منابع متعلق به شبکه جمع آوري فاضلاب را مدنظر خواهـد داشت.
در حـال حاضر مـديران مسئول در زمينه برنامـه‌ريزي، طـراحي، بهره برداری يا بهينـه‌سازي شبکه جمـع‌آوري فاضـلاب در حال مديـريت منابع هستـند اما براي اين کـار، داشتـن تنهـا يک برنامـه مديريتي کافـي نيست. مديريت منـابع فرآينـدي پيچيـده از تصميـم‌گيـري‌هـاست که در آن مديـر شبکه جمع آوري مي بايست از کوچکتـرين فرصتي به منظـور اولويت بندي، چاره انديشـي و استفـاده مطلـوب از منـابع موجـود جهت دستـيابي به اهـداف برنامه استفـاده نمـايد. برنامه مديـريت منابع به مجموعـه‌اي از راهکارهـا و پيش‌نويس‌هـا اطلاق مي شـود که به برقـراري، مستنـدسازي و بقاي فرآينـد تصميم‌گيـري کمـک مي‌کنـد.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button