چاپ رایگان کتاب

بهناز صیامی: نویسنده کتاب “هندبوک مهندسی پزشکی” انتشارات ملی عطران

0

بهناز صیامی: نویسنده کتاب “هندبوک مهندسی پزشکی” انتشارات ملی عطران

بخشی از کتاب هندبوک مهندسی پزشکی

بهناز-صیامی-نویسنده-کتاب-هندبوک-مهندسی-پزشکی-انتشارات-ملی-عطران

مطالعه اخیر توسط فين و همکارانش (64)، یک ارزیابی کاملا کمی انجام داد و 15 فيلتر حذف کننده اسپکل و نویز را در طیف وسیعی از تصاویر اولتراسوند قلبی و تصاویر شبیه سازی شده مقایسه کرد. طیف وسیعی از فیلترهای آماری موضعی سازگار، فیلترهای دامنه موجک و فیلترهای انتشار ناهمسانگرد ارزیابی شدند. شکل 2 نمونه مشخصی از اثر این فیلترها را بر روی داده های اولتراسوند قلبی بالینی ارائه میدهد. صدها اسکن اولتراسوند قلبی بالینی از چهل بیمار به منظور ارزیابی اثر هر یک از الگوریتم های فیلترینگ بر روی 5 معیار کیفیت تصویر مورد استفاده قرار گرفتند:

 

1) طرح پرات (70)، جابجایی پیکسل های البه بافت را بین تصویر اصلی و هر یک از تصاویر فیلتر شده اندازه گیری می کند.

2) شباهت ساختاری (71)، ارزیابی حفظ اطلاعات ساختاری (ساختار قلب).

3) خطا میانگین مربع ناحیه لبه (MSE) میانگین تفاوت مطلق را بین لبه های خارج شده در تصاویر اصلی و فیلترشده ارزیابی می کند.

4) نسبت کنتراست به نویز (CNR)، اثر هر یک از روش های فیلترینگ را بر روی کنتراست بین محفظه های قلبی و ساختارهای بافتی ارزیابی می کند.

5) نسبت سیگنال به نویز (SNR)، سطوح نویز و اسپکل را در تصاویر اصلی و فیلتر شده ارزیابی می کند.

معیارهای کمی به منظور ارزیابی اثر فیلترها بر روی نویز و حذف آن، تقویت کنتراست و حفظ ویژگی و لبه ارزیابی شدند. علاوه بر این، این مطالعه بسیار جامع بود و مقایسه های ارزشمندی را بین فیلترهای حذف کننده نویز انجام داد. بر اساس این یافته ها، فیلترهای انتشار ناهمسانگرد بر روی داده های شبیه سازی شده بهتر عمل می کنند. با این حال، نتایج برای تصاویر اولتراسوند قلبی بالینی متفاوت تر بود؛ کیفیت آنها تحت تاثیر طیف وسیعی از آرتیفکتها قرار گرفته بود. رضایت بخش ترین میزان حذف نویز و حفظ ویژگی های بافت با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسانگرد کاهش اسپکل (OSRAD) که توسط کریسین و همکارانش (62) (شکل (h)2) ساخته شده بود؛ بدست آمد و فیلتر انتشار غیر خطی موجک چند مقیاسی (NMWD) (شکل (k)2) تبدیل های موجک را با انتشار ناهمسانگرد ترکیب کرد. هر دو فیلتر در ارزیابی کمی و همچنین بررسی بصری تصاویر پردازش شده به خوبی عمل کردند. علاوه بر این، OSRAD و NMWD به بالاترین مقدار CNR بین بافت و محفظه های قلبی در داده های بالینی و شبیه سازی شده رسیدند. تغییر پذیری بالایی در اثرات فیلترهای مورد بررسی بر روی CNR بین داده های بالینی و شبیه سازی شده مشاهده شد. در داده های شبیه سازی شده، بیش از 60 درصد از فیلترهای مورد بررسی کاهش CNR (در مقایسه با تصویر مرجع) را نشان دادند؛ در حالی که در تصاویر بالینی، تمام فیلترها بهبود مقدار CNR را نشان دادند. در نتیجه یافته های مربوط به اثر فیلترهای مورد بررسی بر روی CNR قطعی نبودند و نشان دهنده حوزه تحقیقات بیشتر در روش های افزایش کنتراست بافت/ محفظه هستند. با این حال، به طور کلی، فیلترهای انتشار ناهمسانگرد بعد از فیلترهای موجک در بهبود تصویر قلب بهترین عملکرد را داشتند. علاوه بر این، در حالی که فیلترهای انتشار و موجک از نظر محاسباتی قوی تر هستند؛ فیلترهای انتشار به نظر می رسد بیشترین تعادل را بین عملکرد و نیازهای محاسباتی ایجاد کنند و همین موضوع آنها به بهترین کاندیدهای فیلترینگ برای تصاویر اولتراسوند قلبی بالینی تبدیل می کند.

لینک سفارش کتاب هند بوک مهندسی پزشکی

Call Now Button