چاپ رایگان کتاب

مقاله: تهدیدات امنیتی ناشی از بحران های طبیعی و انسان ساخت با تاکید بر مسائل شهری (حمیدرضا بهروزی زاد)

0

عنوان مقاله:
تهدیدات امنیتی ناشی از بحران های طبیعی و انسان ساخت با تاکید بر مسائل شهری

نویسندگان: حمیدرضا بهروزی زاد

چکیده
عامل مدیریت و آموزش ارتباطات سريع، ما انسانها را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده و در این دنیای پیچیده شمار فرصتها، تهدیدات محیطی و در واحد زمان افزایش یافته است.
به طوری که ما شاهد معضلات و بحرانهای شدیدی هستیم که حل آن نیاز به آگاهی و آمادگی قبل از وقوع حادثه با بحران را طلب می کند. تجربه نشان داده است یکی از اصول اساسی مقابله با سوانح، آمادگی در مقابل حوادث غیرمترقبه می باشد.
که شرط اولیه آن را ارتقا آگاهی های عمومی ایجاد شناخت. احساس مسئولیت و مشارکت عامه در کسب آمادگی با سوانح ایجاد پتانسیل خود امدادی و ارتقاء دانسته های افراد با هدف کاهش آسیب پذیری می باشد.
در کنار آمادگی های روانی و فنی باید  حوادث غیر مترقبه و بحرانهای انسان ساخت بود. در واقع استراتژی حمایتی که هدف آن مقابله با تهدیدات و مخاطرات است و در اینجا امنیت انسانی شکلی حمایتی و محافظتی دارد زیرا بنیان آن بر این تصور است که افراد و جوامع در معرض تهدیدائی نظیر سوانح غیر مترقبه قرار دارند، گزارش حوادث جهانی نشان می دهد.
که نحوه تعامل و حل بحران با سطح توسعه یافتگی و وجود زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور رابطه مستقیم دارد موضوع نوشتار زیر در خصوص تهدیدات امنیتی ناشی از بحرانهای طبیعی و انسان ساخت است. برای نیل به مقصود ابتدا کلیاتی در خصوص موضوع مذکور بیان خواهد شد.
در ادامه اقسام تهدیدات امنیتی ناشی از بحرانهای طبیعی و انسان ساخت بیان خواهد شد. و در پایان راه حل مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از بحرانهای طبیعی و انسان ساخت بیان شده است و در پایان مطابق تحقیقات علمی به نتیجه گیری از مباحث مطروحه خواهیم پرداخت.
بحث امنیت در ابعاد مختلف به یکی از مهمترین موضوعات برای علوم انسانی شده است. طرح صحيح مساله اجتماعی امنیت و ابعاد آن امری تخصصی است لذا باید اصحاب تخصص آن را انجام دهند.
زیرا در صورتی که عامه مردم به طور صحیحی درک ناتوانی در تشخیص و شناخت وضیعت موجود دارند. همچنین مردم وضیعت روشن آینده و عدم ارزیابی دقیق مقدرات و محدودیت های گذار از وضیعت را برای رسیدن به حد مطلوب ندارند، به همین دلیل قادر به حل مساله نیستند.
شارون بر این باور است که جامعه شناسی همواره محققان و اندیشمندانی را به خود جلب کرده است.
منافع ملی، منافع مردم نیست بلکه همواره همان منافع نخبگان سیاسی و اقتصادی حاکم است سرمایه داری جهانی نشات گرفته از شرکتها به دنبال سود و منفعت است و به دنبال ارضاء نیازهای انسان با تحقق استقلال نیست.
ساختارهانهادها و رویه هایی که ژئوپلتیک حاکم و سرمایه داری جهانی را به وجود آورده اند موانع اصلی تحقق امنیت انسانی هستند.
رهیافت های رئالیسم و لیبرالیسم با محور قراردادن روابط بین دولتی و امنیت دولت، حضور دولت را جهت ایجاد نظم و امنیت لازم دانسته اند.
از سوی دیگر منفعت گرایان نیز با تاکید بر منافع ملی مرکاتلیسم دولت و شرکتهای خصوصی و وابسته به دولت را سامان ده هر گونه نظم اجتماعی می دانند.
در این میان مکتب نئولیبرالیسم با تاکید بر چهار امل آزاد سازی خصوصی سازی، حذف ناظارت دولت و در عرصه ارتباطات و فن آوری اطلاعات کالا سازی اطلاعات مشکلات و مخاطراتی را برای امنیت انسانی به دنبال داشته است.

بانک مقالات محیط زیست مرکز عطران 
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button