چاپ رایگان کتاب

حمید قوام آبادی: نویسنده کتاب شعر “شهنواز” انتشارات ملی عطران

0

حمید قوام آبادی: نویسنده کتاب شعر “شهنواز” انتشارات ملی عطران

گزیده ای از کتاب شعر “شهنواز”

ز دست پینه از گاری، چرا کس دم نمی آرد

درونِ دیده خونْ جاری، چرا کس دم نمی آرد

به جسم کوچک و لاغر، به راه سخت و صد معبر

نه یک بارست که بسیاری، چرا کس دم نمی آرد

نحیف از بار تلخی ها کمر خم کرده از سختی

چرا کودک به بیماری چرا کس دم نمی آرد

به هرجایی به خود تنها در این کوی و دران برزن

نه کس دارد نه تیماری چرا کس دم نمی آرد

ز هجم سختی و تلخی نمانده فرصت رویا

ز شب تا صبح بیداری چرا کس دم نمی آرد

کند از این و آن خواهش بیا فال خودت بردار

به من رو کرده بد آری چرا کس دم نمی آرد

کجا بازی کجا شادی کجا عدل و کجا دادی

درونْ درد و به دل زاری، چرا کس دم نمی آرد

به زحمت در تمام روز به شب حاصل چه دارد او

به تن نالان به هر باری، چرا کس دم نمی آرد

نباشد راه امّیدی دران کوچه که بن بست هست

به آخرْ سختْ دیواری، چرا کس دم نمی آرد

به هرکس گل دهد گوید مرا چشم انتظاری نیست

تو شاید منتظر داری، چرا کس دم نمی آرد

برای  هر تقاضایش نگاه سرد مردم هست

همه الفاظ انکاری چرا کس دم نمی آرد

به هرجایی دو صد کودک سرکارست سرکارست

نه کار است آن که بیگاری چرا کس دم نمی آرد

لینک سفارش کتاب شهنواز

حمید-قوام-آبادی-نویسنده-کتاب-شعر-1شهنوازانتشارات-ملی-عطران

Call Now Button