چاپ رایگان کتاب

دکتر سحر امینی سولا: کتاب مدیریت جامع تلفات آب (انتشارات عطران)

0

جریان های سرگردان مرتبط با خطوط لوله زیرزمینی، جریان های مستقیمی هستند که از میان خاک عبور کرده و منبع آنها لوله نیست. وقتی این جریان ها در یک خط لوله یا سازه ای فلزی تجمع کنند می توانند منجر به خوردگی فلز یا آلیاژ شوند. (هدررفت آب)

منبع جریان های سرگردان می تواند سیستم های حفاظت کاتدی، قطارهای خودکششی یا اتومبیل ها، تجهیزات جوشکاری، خطوط انتقال جریان مستقیم و سیستم های فرود الکتریکی باشد.

برای ایجاد خوردگی، جریان سرگردان باید در یک ناحیه وارد خط لوله شود، در طول لوله حرکت کند و در یک ناحیه دوباره وارد خاک شود. با تکمیل شدن مدار الکتریکی، خوردگی هم اتفاق می افتد. مقدار خوردگی فلز ارتباط مستقیمی با جریان تخلیه شده از خط لوله دارد.

خوشبختانه در اکثر موارد، جریان ها تنها در حد میلی آمپر است. در خوردگی گالوانیکی تخلیه جریان در ناحیه وسیعی صورت می گیرد و بدین ترتیب نرخ خوردگی متمرکز کاهش می یابد.

از طرف دیگر خوردگی با جریان سرگردان محدود به چند نقطه کوچک شده و در برخی موارد نفوذ در کوتاه مدت اتفاق می افتد.

باتوجه به مقدار لوله های آهنی مدفون در ایالات متحده، مشکل خوردگی با جریان سرگردان در آهن خاکستری و چدن داکتیل بسیار نادر است.

اگر هم اتفاق بیفتد دو تکنیک اصلی برای کنترل الکترولیز جریان سرگردان بر روی لوله های مدفون، وجود دارد. یکی از تکنیک ها، عایق کردن و پوشش دادن خط لوله برای محافظت از منبع جریان سرگردان و دیگری هدایت جریان جمع آوری شده به طرف قطب منفی منبع یا نصب سِل زمین است.

طبق استعلام از انجمن تحقیقات لوله های چدن داکتیل ، از میان منبع های گوناگون جریان های سرگردان که قبلاً مورد اشاره قرار گرفتند، سیستم های حفاظت کاتدیک بیشترین تأثیر را بر لوله های آهنی بدون غلاف و یا با غلاف پلی اتیلن، دارند.

تمرکز این مقاله بر علت، تحقیقات و حذف این منبع از روی لوله های آهنی می باشد.

شرکت خصوصی CWW در اوایل قرن نوزده تأسیس شد و به شهر کوچک چیدِل واقع در Staffordshire شمال انگلستان، آبرسانی می کرد. شهر تماماً در محدوده پوشش شرکت آب ST قرار داشت و تقریباً 3800 ملک با عمرهای مختلف شامل املاک روستایی حاشیه شهر و صنایع بزرگ در JCB را در بر می گرفت.

در سال 1997 وقتی مصرف متوسط پیشنهادی ML/d 25/1 بود تقاضای متوسط ثبت شده 5/2 تا ML/d 3 بود.

دارایی های شرکت در وضعیت خیلی بدی قرار داشتند. این دارایی ها عبارت بودند از:

  • بیست کیلومتر لوله آهنی بدون پوشش خیلی قدیمی
  • دو مخزن سرویس خیلی قدیمی با نشت زیاد (تقریباً 1830 و 1935)

منابع محدود شرکت چیدِل و محدودیت های شبکه توزیع قدیمی باعث شده بود تا توسعه حاشیه شهر توسط آب شرکت ST انجام پذیرد (آب از ST گرفته شود)

CWW قادر نبود به تقاضای آب جدید بخوبی پاسخ داده و همچنین منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در حاشیه شهر در اختیار نداشت.

ابتدا یک افزایش نرخ عمده برای بهبود وضعیت تأسیسات مورد بررسی قرار گرفت ولی به جای آن رویکرد دیگری به STW ارائه شد که به موجب آن با مبلغی ناچیز CWW را تحویل بگیرد.

طبق تشخیص سِوِرن ترِنت یک برنامه بزرگ برای اصلاحات مورد نیاز بود و بدین ترتیب یک هیئت مدیره پروژه برای مدیریت فرایند جذب CWW تشکیل داد.

کتاب مدیریت جامع تلفات آب دکتر سحر امینی سولا انتشارات عطران تهران ایران

کتاب مدیریت جامع تلفات آب دکتر سحر امینی سولا انتشارات عطران تهران ایران

Call Now Button