چاپ رایگان کتاب

شیما مقصودلو: نویسنده کتاب “اصول و مبانی پارچه شناسی” نشر ملی عطران

0

طبقه بندی الیاف نساجی

الیاف نساجی به دو روش طبقه بندی میشوند؛
1) طبقه بندی بر اساس منشأ تولید
2) طبقه بندی بر اساس طول

طبقه بندی الیاف نساجی بر اساس منشأ تولید؛

در این میان گروههای مهم در تولید پارچه در الیاف طبیعی، الیاف سلولزی و پروتئینی و در الیاف بازیافته 1 الیاف سلولز بازیافته هستند.

شیما-مقصودلو-نویسنده-کتاب-اصول-و-مبانی-پارچه-شناسی-نشر-عطران3

طبقه بندی الیاف نساجی بر اساس طول؛

1( استیپل 2 یا بریده بریده مانند پشم و پنبه
2( ممتد 3 مانند ابریشم
طول الیاف بشرساخت در حین ریسندگی مشخص میشوند و انتخابی به فرم استیپل یا ممتد تولید میشوند.

شیما-مقصودلو-نویسنده-کتاب-اصول-و-مبانی-پارچه-شناسی-نشر-عطران12

نمره نخ

در صنعت نساجی برای مشخص کردن ابعاد نخ و محاسباتی که در تهیه نخ و بافتن پارچه لازم است واحدهایی برای اندازه گیری کمی نخ تعیین شده است که نمره نخ نام دارد.

نمره نخ در واقع بیان عددی ظرافت نخ است که با توجه به دایره ای نبودن سطح مقطع تمام الیاف، بهترین روش برقرار کردن ارتباط بین وزن نخ با طول آن است که در نتیجه متفاوت بودن الیاف از نظر طولی به دو روش مختلف تعیین می گردد.
– روش مستقیم که برای الیاف ممتد مانند ابریشم به کار می رود، نمره نخ، وزن واحد طول مشخصی از نخ است که از تقسیم واحد وزن به واحد طول به دست می آید.

به عنوان مثال به اندازه گیری وزن 9000 متر از نخ، دنیر و به میزان وزن 1000 متر از نخ، تکس می گویند.
هر چه نمره نخ در این سیستم کوچکتر باشد نخ، ظریف تر است.
– روش غیرمستقیم که برای الیاف استیپل مانند پنبه به کار می رود؛ نمره نخ، طول وزن مشخصی از نخ است و از تقسیم واحد طول به واحد وزن به دست می آید.

به عنوان مثال: به طول یک گرم نخ بر حسب متر، نمره متریک و به تعداد کلاف های 840 یاردی از یک پوند، نمره انگلیسی می گویند.

شیما-مقصودلو-نویسنده-کتاب-اصول-و-مبانی-پارچه-شناسی-نشر-عطران1

لینک خرید کتاب اصول و مبانی پارچه شناسی به قلم شیما مقصودلو و سمیه شیخی

Call Now Button