چاپ رایگان کتاب

عرفان مهبد: نویسنده کتاب “ژئوتکنیک خمین” انتشارات ملی عطران

0

عرفان مهبد: نویسنده کتاب “ژئوتکنیک خمین” انتشارات ملی عطران

*کارشناسی  مهندسی عمران

*آموزگارآموزش و پرورش خمین

* مولف کتاب راز عرفان

* ارائه دهنده   مقالات علمی در همایش ملی عمران

* کسب رتبه کشوری در مسابقات ملی داستان نویسی زاینده رود

“عرفان-مهبد”-نویسنده-کتاب-“ژئوتکنیک-خمین”-انتشارات-ملی-عطران

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺧﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 320 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. زﺑﺎن راﯾﺞ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زادﮔﺎه روح اﷲ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻤﯿﻨﯽ، رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل 1357 اﯾﺮان و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐَﻤَﺮه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻬﺮاﻧﯽ، ﺧﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت واژه »ﺧﻤﯽﻫﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺸﻪ ﻧﺎم را «ﺧﻮﻣﯿﻬﻦ»ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از دو ﮐﻠﻤﻪ »ﺧﻮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮب و »ﻣﯿﻬﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻬﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در 60 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﺷﻬﺮ اراك و در ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ َ50◦ ،05 ﻃﻮل ﺧﺎوري و َ33◦ ،38 ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ اراك- ﺧﻤﯿﻦ- ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺴﺎر در اداﻣﻪ در ﻣﺤﻞ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن- ﺧﺮم آﺑﺎد ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.

متوسط بارندگي در خمين 2۹6 ميليمتر است كه سال 81 – 80 با بيشترين مقدار بارندگي ۴86 / 2 ميليمتر و سال 78 – 77 با 1۳8 ميليمتر كمترين ميزان بارش ساليانه در شهر ثبت شده است . ميانگين سالانه دماي خمين 1۳ / 6 درجه سانتي گراد است.

لینک خرید کتاب ” ژئوتکنیک خمین ” نویسندگان “علی مهبد” و “عرفان مهبد”

Call Now Button