چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: علیرضا راستی کردار – مترجم کتاب تصفیه فاضلاب قسیم (2018)

0

علیرضا راستی کردار – مترجم بخشی از کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (قسیم 2018)

بخشی از فصل چهارم کتاب قسیم:
فاضلاب شهری، اصطلاح عمومی برای مواد زائد مایع جمع آوری شده از مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی شهر است. علاوه بر این جریان های پساب، آبهای زیرزمینی و روانابهای سطحی نیز ممکن است بصورت ناخواسته وارد سیستم جمع آوری فاضلاب شهری شوند. تمام این جریان ها با استفاده از یک سیستم فاضلاب به یک محل مرکزی برای تصفیه منتقل می شوند. تغییرات گسترده ای در جریان فصلی، روزانه و ساعتی در فاضلاب شهری وجود دارد و برای تعیین این تغییرات جریان و تعیین فاضلاب شهری از مقادیر مختلف جریان استفاده می شود.
هدف از این فصل ارائه ویژگی های جریان فاضلاب شهری است. این ویژگی ها در بخشهای زیر تنظیم شده است:

    • رابطه نیاز آبی و جریان فاضلاب شهری
    • منابع و اجزای مصرف آب و تولید فاضلاب
    • تغییرات جریان های فاضلاب، نشتاب و رواناب و تعریف شرایط مشترک
    • جریان روزانه، جریان پایدار و ضرایب ماکزیمم (پیک)
    • نمایش جریان و پیش بینی میزان دبی طراحی

لینک سفارش کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سیدقسیم) (2018) – جلد اول

لینک سفارش کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سیدقسیم) (2018) – جلد دوم

Call Now Button