چاپ رایگان کتاب

علی مهبد: نویسنده کتاب “ژئوتکنیک خمین” انتشارات عطران

0

علی مهبد: نویسنده کتاب “ژئوتکنیک خمین” انتشارات عطران

*دکترای عمران گرایش ژئوتکنیک

* مدرس دانشگاه دولتی محلات و شهید باهنر کرمان

* مدیر گروه و استاد تمام وقت دانشگاه علمی کاربردی خمین و نیم ور

* تالیف بیش از ده کتاب تخصصی و ده ها مقاله علمی و بین المللی

* رتبه دو کشوری در نخستین همایش ملی عمران

* اشتغال در نظام مهندسی ساختمان و مدیریت شهری شهرداری خمین

علی-مهبد-نویسنده-کتاب-ژئو-تکنیک-خمین-نشر-عطران2

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺧﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 320 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. زﺑﺎن راﯾﺞ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زادﮔﺎه روح اﷲ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻤﯿﻨﯽ، رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل 1357 اﯾﺮان و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐَﻤَﺮه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻬﺮاﻧﯽ، ﺧﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت واژه »ﺧﻤﯽﻫﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺸﻪ ﻧﺎم را »ﺧﻮﻣﯿﻬﻦ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از دو ﮐﻠﻤﻪ »ﺧﻮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮب و »ﻣﯿﻬﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻬﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در 60 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﺷﻬﺮ اراك و در ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ َ50◦ ،05 ﻃﻮل ﺧﺎوري و َ33◦ ،38 ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ اراك- ﺧﻤﯿﻦ- ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺴﺎر در اداﻣﻪ در ﻣﺤﻞ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن- ﺧﺮم آﺑﺎد ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.

متوسط بارندگي در خمين 2۹6 ميليمتر است كه سال 81 – 80 با بيشترين مقدار بارندگي ۴86 / 2 ميليمتر و سال 78 – 77 با 1۳8 ميليمتر كمترين ميزان بارش ساليانه در شهر ثبت شده است . ميانگين سالانه دماي خمين 1۳ / 6 درجه سانتي گراد است.
ماه تير با ميانگين 21 / 1 درجه سانتي گراد گرمترين و ماه دي با ميانگين 6 درجه سانتي گراد سردترين ماه سال است . ميانگين رطوبت ساليانه خمين 51 درصد است. ماه دي با ميانگين 6۳ درصد مرطوبترين و ماه شهريور با ميانگين 28 درصد خشكترين ماه سال است. باد غالب خمين، شمال غربي ) 270 درجه( غربي و بيشترين سرعت باد ثبت شده ۹۴ كيلومتر بر ساعت در اسفند 1۳۹6 گزارش شده است.

لینک خرید کتاب ” ژئوتکنیک خمین ” نویسندگان “علی مهبد” و “عرفان مهبد”

Call Now Button