چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: آنالیز حوادث شغلی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در سال 1394 سیده زهرا سیدی، علی اصغر نوروزی زاده، نرگس علیپور اصطهباناتی، علی ابراهیم زاده اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، اداره HSE

0

عنوان مقاله: آنالیز حوادث شغلی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در سال 1394

نویسندگان: سیده زهرا سیدی، علی اصغر نوروزی زاده، نرگس علیپور اصطهباناتی، علی ابراهیم زاده اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، اداره HSE

چکیده:
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮادث ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﻨﺎر ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ وﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ ﺣﻮادث، ﻣﺎﻫﯿﺖ، ﻧﻮع و وﺳﻌﺖ ﯾﺎ داﻣﻨﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. تحقیق حاضر به بررسی حوادث شغلی رخ داده در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در طی سال 1394 می پردازد. مطابق نتایج، از مجموع 52 حادثه، که منجر به 294 نفر/روز از کار افتادگی شده است، اسفند ماه دارای بیشترین حادثه (7 مورد) و مهر ماه کمترین تعداد ( 1 مورد) را داشتند. سقوط افراد از ارتفاع و سقوط اشیاء از جمله مهمترین علل حوادث در محوطه بندر گزارش شده است. بیشترین حوادث در ساعت 15 تا 22 رخ داده است. با توجه به نوع فعالیت های انجام گرفته در بنادر اجرای برنامه های آموزشی در خصوص ایمنی محل کار برای کارگران ومدیران در اولویت قرار دارد. نظارت مستمر در اجرای اصول ایمنی توسط پرسنل بویژه در شرکت های پیماانکاری از مهمترین راهکارهای کاهش حوادث می باشد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button