چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: اثر محلول پاشی آهن، روی، منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کمبودآب در منطقه بیرجند (محمد علی حسین زاده، حمید رضا گنجعلی، محمد حسین صابری )

0

عنوان مقاله:

اثر محلول پاشی آهن، روی، منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کمبودآب در منطقه بیرجند

نویسنده:

محمد علی حسین زاده، حمید رضا گنجعلی، محمد حسین صابری

چکیده:

تغذیه مناسب تحت شرایط تنش می تواند تا حدی به گیاه در تحمل تنش های مختلف کمک کند.
کوددهی برگی با محلول پاشی در واقع اسپری کردن عناصر غذایی بر برگ ها و ساقه های گیاه و جذب آن ها از این مکان هاست.
نتایج نشان داد که شاخص پنبه دانه، شاخص الیاف، تعداد غوزه در متر مربع ، تعداد دانه در متر مربع ، اندازه غوزه و ضریب میوه دهی در رقم ورامین بیشتر بودند ، صفاتی مانند عملکرد وش ، کیل تجارتی، تعداد دانه در غوزه، عملکرد الیاف و عملکرد دانه تحت تاثیر ارقام قرار نگرفتند.
هم چنین تیمار فاصله های آبیاری اول و دوم بر تعداد دانه در غوزه و عملکرد دانه تأثیر معنی داری داشت به طوری که در فاصله آبیاری سه هفته بیشترین تعداد دانه در غوزه و در فاصله آبیاری پنج هفته کمترین تعداد دانه در غوزه مشاهده شد و هم چنین در فاصله آبیاری یک هفته بیشترین عملکرد دانه نسبت به دو، سه و چهار هفته ایجاد شد و کمترین عملکرد دانه مربوط به فاصله آبیاری پنج هفته بود .
فاصله های مختلف آبیاری اول و دوم بر عملکرد وش، کيل تجاری، شاخص دانه، عملكرد الباف، شاخص الیاف، تعداد غوزه در متر مربع، تعداد دانه در متر مربع، اندازه غوزه و فریب میوه دهی تأثیری نداشت.
بنابراین می توان فاصله آبیاری اول و دوم را تا پنج هفته افزایش داد بدون این که کاهشی در عملکرد پنبه مشاهده شود.

مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button