چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: ارائه مدل تحلیل حوادث ناشی از کار در شرکت توزیع برق نویسنده: نرگس سلحشور

0

عنوان مقاله: ارائه مدل تحلیل حوادث ناشی از کار در شرکت توزیع برق

نویسنده: نرگس سلحشور

چکیده:

توجه به مساله ایمنی یکی از الزامی ترین نیازها در تمامی صنایع محسوب می شود. این مهم در صنعت برق که  میزان فراوانی سوانح شغلی آن بسیار بالا است، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. عدم توجه به نیازهای  ایمنی از جمله مهمترین عللی است که می تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد. در این مطالعه، با  بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص مدیریت سیستماتیک ایمنی، از یک طرف و روند سوانح و حوادث تحقق یافته در حوزه عملکردی شرکت برق منطقه ای تهران از سوی دیگر به بررسی اثربخشی اقدامات و هزینه های صورت پذیرفته در کاهش خسارات و سوانح با بهره گیری از روش همبستگی خوانی پرداخته شده است. مطالعات نشان می دهد که رابطه مستقیمی میان افزایش تمهیدات سیستمی برای ارتقای ایمنی و کاهش سوانح در گروه پرسنل تابع شرکت وجود دارد و این موضوع بدان معنی است که توجه به مقوله ایمنی به سادگی حجم خسارات و آسیب های جانی و مالی مرتبط را کاهش می دهد. بسط و توسعه این سیستم به سطح مقاطعه کاران و افزایش ممیزی ها در آن خصوص می تواند زمینه ساز ممانعت از بروز سوانح در این زیرگروه را نیز فراهم آورد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

 

Call Now Button