چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز از نظر کارایی در سیستم آبیاری تحت فشار و آبیاری سطحی (امید فتحعلی پور، داود خدادادی دهکردی، علی عصاره)

0

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز از نظر کارایی در سیستم آبیاری تحت فشار و آبیاری سطحی

نویسندگان: امید فتحعلی پور، داود خدادادی دهکردی، علی عصاره

چکیده:

در سال های اخیر عوامل متعدد و گوناگونی کیفیت منابع آب استان خوزستان را بطور عام و رودخانه دز را بطور خاص به چالش کشانده است که از جمله مهمترین این عوامل وقوع پدیده خشکسالی، اجرای طرح های توسعه کشاورزی، افزایش حجم پساب و منابع آلاینده، انتقال آب از سرشاخه ها و رشد جمعیت می باشد.

در این مطالعه کیفیت آب رودخانه دز از نظر آبیاری تحت فشار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از انتخاب هفت ایستگاه آبسنجی در طول مسیر رودخانه، آمار یازده سال شامل : ده سال 92-83 و آمار سال 93 جمع آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت.

سپس نتایج با استانداردهای ویلکوکس و رهنمودهای آب آبیاری آیرز و وستکات مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفت. در طبقه بندی ویلکوکس در طی یازده سال، ایستگاه های سپید دشت سزار، سپید دشت زاز، تنگ پنج سزار و دزفول در کلاس C2-S1  قرار می گیرند که در نتیجه از نظر نسبت جذب سدیمی در محدوده کم خطر و از نظر شوری در محدوده آبهای کمی شور قرار دارد که برای کشاورزی تقریبا مناسب هستند.

ایستگاه تنگ پنج بختیاری نیز در سال های 84-83، 85-84، 86-85 ، 89-88 و 92-91 در کلاس C2-S1 و در سال های 87-86، 88-87، 90-89، 91-90، 93-92 و 94-93 در کلاس C3-S1 قرار گرفت.

همچنین  ایستگاه های حرمله و بامدژ در کلاس C3-S1 قرار گرفتند که از نظر نسبت جذب سدیمی در محدوده کم خطر و از نظر شوری در محدوده آبهای شور قرار می گیرند که در نتیجه با تمهیدات مناسب و مدیریت کنترل شوری و استفاده از زهکشی مناسب زمین برای کشاورزی مشکلی بوجود نمی آورند.

از نظر رده بندی کیفیت آب آبیاری به روش فائو، میزان سدیم، کلسیم، منیزیم و سولفات متداول است و در استفاده از بیکربنات در همه ایستگاه های مورد بررسی با محدودیت متوسط مواجه خواهیم بود. از نظر کلر نیز فقط در ایستگاه بامدژ با محدودیت مواجه خواهیم بود.

بانک مقالات گروه عطران (رشته محیط زیست)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button