چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و جو ایمنی کارکنان در پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1394 میلاد احمدی مرزاله، شهرام وثوقی، امیر کاوسی دولانقر، حسین جامه بزرگ

0

عنوان مقاله: بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و جو ایمنی کارکنان در پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1394

نویسندگان: میلاد احمدی مرزاله، شهرام وثوقی، امیر کاوسی دولانقر، حسین جامه بزرگ

چکیده:

سابقه و هدف: در مدیریت پیشرفته، منابع انسانی محور اصلی توسعه پایدار هستند. [1]HSE سیستمی است که به صورت یکپارچه و با همگرایی و چینش هم افزای نیروهای انسانی وامکانات و تجهیزات بوده و سعی در ایجاد محیطی سالم، دلپذیر و با نشاط و به دور از حادثه، خسارت و ضایعات دارد. جو ایمنی واژه ای است که در توصیف بینش های مشترک کارکنان از نحوه مدیریت ایمنی در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد.

روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی- توصیفی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه کارکنان یکی از پالایشگاه های نفت ایران بود. پس از طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سطح آگاهی کارکنان از سیستم مدیریت HSE، از پرسشنامه جو ایمنی دانشگاه لافبرو نیز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه ی 22 انجام گرفت.

یافته ها: یافته های این پژوهش اهمیت توجه به ویژگی های جمعیت شناختی و شغلی روی جو ایمنی و سطح اگاهی از سیستم مدیریت HSE را نشان داد. میزان درک ریسک و آگاهی از سیستم مدیریت HSE نیز بالا بود. همچنین ارتباط جو ایمنی و سطح آگاهی از سیستم مدیریت HSE معنادار گشت (05/0> P).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه موید سطح آگاهی از سیستم مدیریت HSE متوسط در کارکنان پالایشگاه مربوطه است. این مطالعه نمایه ای از وضعیت جو ایمنی در پالایشگاه مورد بررسی را ارائه می دهد، که می تواند به عنوان یک شاخص پیشگیرانه برای تدوین خط مشی و ارزیابی عملکرد ایمنی سازمان به کار رود.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید: