انتشارات عطران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر تصویر برند و وجهه برند بر نگرش به برند تلفن همراه مطهره خدری1، علی مهرابی2

0

عنوان مقاله: بررسی تاثیر تصویر برند و وجهه برند بر نگرش به برند تلفن همراه مطهره خدری1، علی مهرابی2

نویسندگان: مطهره خدری – علی مهرابی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تصویر برند و وجهه برند بر نگرش به برند با میانجی­گری کیفیت ادراک شده به مرحله اجرا درآمد.

جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که از میان آن­ها 400 نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه میان ایشان توزیع گردید.

ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم ­افزارهای SPSS-22 و AMOS-23 انجام گرفت. جهت آزمودن اثر میانجی گر از روش بوت استرپ استفاده شد.

یافته ­های پژوهش نشان­دهنده ­ی برازش خوب الگوی پیشنهادی با داده ­ها بود. نتایج نشان داد که تصویر برند و وجهه برند بر کیفیت ادراک شده اثر مثبت و معناداری دارند و کیفیت ادراک شده تاثیر مثبتی بر نگرش به برند دارد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

نظرات بسته اند