چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی رابطه برند عاطفی وتمایلات درونی مشتری (مطالعه موردی :مشتریان محصولات اپل،نمایندگی محصولات اپل در تهران) زهره کوهی کوا دکتر بهروز لاری سمنانی دکتر احسان احدمطلقی

0

عنوان مقاله: بررسی رابطه برند عاطفی وتمایلات درونی مشتری (مطالعه موردی :مشتریان محصولات اپل،نمایندگی محصولات اپل در تهران)  زهره کوهی کوا دکتر بهروز لاری سمنانی دکتر احسان احدمطلقی

نویسندگان: زهره کوهی کوا – دکتر بهروز لاری سمنانی – دکتر احسان احد مطلق

چکیده:

در دنیایی که مصرف کننده بر صندلی قدرت تکیه زده است برای بازاریابان ومدیران برند ، استراتژی برند عاطفی نقش مهمی در برداشتن شکاف بین مصرف کننده ومحصول ،برقراری ارتباط دوطرفه،شنیده شدن صدای محصول ،به ارتعاش در آوردن آکوردهای عاطفی وهدایت برند به سمت  قلّه دیدگاه مشتری  به عهده دارد.

این پژوهش به  بررسی رابطه بین برند عاطفی وتمایلات درونی مشتری در بین مصرف کنندگان محصولات اپل  در یکی از نمایندگی های محصو لات اپل پرداخته است این تحقیق از لحاظ ماهیت وروش از نوع کمی –توصیفی است و از لحاظ هدف کاربردی است جامعه آماری نا محدوده با استفاده از فرمول کوکران 381نفراز مشتریان به طور تصادفی  ساده انتخاب وبه پرسشنامه  محقق ساخته برند عاطفی وتمایلات درونی پاسخ داده اند.

برای بررسی پایایی پرسشنامه ازضریب آلفای کرونباخ (بالای8/0  ) وروایی آن از روش واگرایی همگرایی  AVE(بالا 5/.) وبرای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه از ضرایب همبستگی و بررسی میزان تأثیر گذاری متغیر مکنونِ برونزا (مستقل) یعنی برند عاطفی بر متغیرمکنونِ درونزا (وابسته) یعنی تمایلات درونی مشتری، از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئیpls))استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد برند عاطفی (ارتباط،تجربیات حسی ،تصویر ذهنی، چشم انداز،شخصیت و ارزش ویژه برند) و تمایلات درونی مشتری رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button