چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی رابطه عوامل روانی محیط کار با تعداد حوادث شغلی مطالعه موردي: شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان سارا باقری تاجانی، مهناز میرزا ابراهیم طهرانی، سعید ملماسی

0

عنوان مقاله: بررسی رابطه عوامل روانی محیط کار با تعداد حوادث شغلی مطالعه موردي: شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان

نویسندگان: سارا باقری تاجانی، مهناز میرزا ابراهیم طهرانی، سعید ملماسی

چکیده:

حوادث شغلي يكي از مهمترين مشكلات كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. از مهمترين  تاثيرات حوادث ، هزينه هاي انساني آن­ها مي­باشد با توجه به اهميت حفظ سلامت نيروي كار در حوزه HSE، بررسي علمي و دقيق هريك ازعوامل تاثيرگذار در بروز حوادث خود كمك شاياني در جهت بهبود بهره وري در صنايع كشور خواهد داشت.  يكي از علل شناخته شده مرتبط با ميزان حوادث، عوامل رواني مي باشد. باتوجه به ميزان نرخ وقوع حوادث در شركت توليدي الكل و موادغذايي بيدستان، بررسی رابطه عوامل روانی محیط کار شامل افسردگی، اضطراب و استرس با تعداد حوادث شغلی و ميزان اثرگذاري هريك از عوامل در بروز حوادث توانست جهت بهبود سيستم ايمني و HSE شركت كمك شاياني نمايد. جهت گردآوري داده ها از پرسش نامه استاندارد  DASS-21 و همچنين ثبت ميزان حوادث در بازه زماني شش ماهه در بين كارگران واحدبسته بندي استفاده شده است.جهت تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار SPSS19و از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده. نتایج حاصل از آزمون های همبستگی مؤید وجود رابطه مستقیم و معنی­دار میان عوامل روانی با نرخ وقوع حوادث است. با استناد به نتايج حاصله در بخش آماري ،تنها متغيرهاي میزان استرس و افسردگی، قادر به پیش­بینی میزان نرخ وقوع حادثه کارکنان هستند.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید: