چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران عادل حسینی1 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

0

عنوان مقاله: بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران عادل حسینی1 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

نویسنده: عادل حسنی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین می باشد.

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران در سال 1395 بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر تعیین گردید.

برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه هوش هیجانی (وونگ و لاو 2002) و پرسشنامه ی افسردگی شغلی (ماسلاچ و جکسون، 1986) استفاده شده است که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه و تنظیم شد. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 90.82% برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و افسردگی شغلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button