چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی قابليت مدل ها، شاخص ها و معادلات كيفی آب کیوان خلیلی، نسرین فتح الله زاده عطار، ذبیح الله خانی تملیه

0

عنوان مقاله: بررسی قابليت مدل­ها، شاخص ها و معادلات كيفی آب

نویسندگان: کیوان  خلیلی، نسرین فتح الله زاده عطار، ذبیح الله خانی تملیه

چکیده:

 پايش كيفيت آب فعاليت متمركزي است، كه براي بررسي ويژگي های فيزيكی، شيميايی و زيستی آب در ارتباط با بهداشت انسانی، شرايط اكولوژيكی و كاربری آب انجام مي شود، نوع اطلاعاتی كه از يك برنامه پايش كيفيت به دست مي آيد، بستگی كامل به اهداف برنامه پايش دارد. اين اطلاعات محصول جمع آوري نمونه های آب، آناليز و تفسير داده هاي كيفی آب مي­باشد. هم چنين اطلاعاتي كه از اين نمونه هاي آب به دست مي­آيد، ممكن است، تطابق كامل با كل بدنه آب  مورد پايش نداشته باشد.

چرا كه وضعيت كيفی آب هم در بدنه و هم در نمونه های آب تحت تاثيرعوامل مختلف زماني و مكانی قرار دارند. بنابراين، به دست آوردن اطلاعات كافی و قابل اعتماد از نمونه هاي آب بستگی زيادی به طراحي مناسب شبكه پايش دارد. طراحی شبكه پايش كيفيت در اولين مرحله برنامه پايش انجام مي شود، ولي تاثير به سزايی در كل برنامه پايش دارد. جايگاه طراحی برنامه پايش كيفيت بسيار فراتر از آن است كه صرفا فرايندی براي تعيين محل نمونه برداری، شاخص هاي كيفی و فاصله زمانی نمونه برداری ها محسوب گردد.

از اینرو لازمست که مطالعات خود پالایی صورت گیرد، ضمن آنكه تعيين خود پالايی نيازمند يك سري ابزارها مانند مدلهای كيفی مي­باشد، تا بتوان در شرايط مختلف كيفيت آب را پيش بيني كرد .در این تحقیق اين تحقيق ارزیابی مدلهای کیفی آبهای سطحی آب، شاخص­ ها و همچنین معادلات حل آلودگی مورد مطالعه قرار گرفته است، از جمله مدلهای  EXPRESS,SWMM,HSPF,WASP,QUAL2E,WQAM و همچنین روش کوادراچر( Quadrature) و استفاده از این روش برای حل عددی معادلات انتقال پخش  و شاخص های کیفیت آب ازجملهTRIXو… اشاره کرد.

دانلود مقاله (رشته محیط زیست) انتشارات عطران

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید: