چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی نقش تبلیغات و ابزارهای پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند چین چین (مورد مطالعه: مصرف کنندگان استان تهران) امیر پازکی ، دکتر احسان عابدی

0

عنوان مقاله: بررسی نقش تبلیغات و ابزارهای پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند چین چین  (مورد مطالعه: مصرف کنندگان استان تهران) امیر پازکی  ، دکتر احسان عابدی

نویسندگان: امیر پازکی – دکتر احسان عابدی

چکیده: 

ارزش ویژه برند شاخص کلیدی موفقیت برند است، بنابراین تشخیص محرک هایی که به تقویت ارزش ویژه برند کمک می کنند و یا از ارزشش می کاهند، حیاتی است. ارزش ویژه برند موجب تمایز کالاها و خدمات از یکدیگر شده و در برقراری ارتباط موثر با مشتری در بازار رقابتی نقش اساسی ایفا می کند.

امروزه فعالیت های بازاریابی نقش بسزایی در ایجاد ارزش ویژه برندهای مختلف داشته که از این میان می توان به تبلیغات و پیشبرد فروش اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی نقش تبلیغات و ابزارهای پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند چین چین در بین مصرف کنندگان استان تهران می باشد.

روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی – همبستگی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد و سوالات براساس طیف لیکرت تهیه شده است.

برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و همگرا و برای تعیین پایایی از دو روش ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده، تعداد نمونه از فرمول کوکران بدست آمد که از تعداد 400 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 385 پرسشنامه قابل استفاده بود.

برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی با بکارگیری نرم افزار SPSS و Smart-PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مخارج تبلیغات بر کیفیت ادارک شده و تداعی برند تاثیر معکوس و بر آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد.

نگرش نسبت به تبلیغات بر آگاهی از برند و تداعی برند تاثیر مثبت و مستقیم دارد. پیشبرد فروش پولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معکوس دارد. پیشبرد فروش غیرپولی بر کیفیت ادراک شده و تداعی برند تاثیر مثبت و مستقیم دارد و ابعاد ارزش ویژه برند برهم تاثیر مثبت دارند.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172856 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button