چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: تأثیر ساختمان خاک بر فرسایش شیاری و بین شیاری در خاک های با بافت مختلف (خدیجه سهندی، علیرضا واعظی و نسرین صادقیان )

0

عنوان مقاله:

تأثیر ساختمان خاک بر فرسایش شیاری و بین شیاری در خاک های با بافت مختلف

نویسنده:

خدیجه سهندی، علی رضا واعظی و نسرین صادقیان

چکیده:

فرسایش خاک در دامنه ها اغلب به صورت شیاری و بین شیاری رخ می دهد.
فرسایش بین شیاری یا ورقه ای شامل ترکیب در فرآیند عمده یعنی جدا شدن ذرات خاک توسط ضربه قطرات باران و انتقال رسوبات حاصل توسط جریان سطحی است.
این نوع فرسایش خاک همواره تحت تأثیر خصوصیات بارش، توپوگرافی، درجه شیب، خصوصیات خاک (بافت، ساختمان، رس معدنی و ماده آلي) و پوشش گیاهی است.
این نوع از فرسایش خاک در کنار عامل شیب، شدت باران و پوشش سطح زمین تحت تأثیر خصوصیات خاک قرار دارد.
در این میان نقش ساختمان خاک از نظر مقاومت در برابر ضربه قطرات باران و جریان سطحی بارز می باشد.
اگرچه پیشرفت هایی در رابطه با ایجاد رابطه دقیق تر بین فرآیندهای فرسایش بین شیاری و شاخص پایداری خاکدانه صورت پذیرفته است، هنوز اساس فیزیکی این روابط بدون بررسی باقی مانده است.
فرسایش شیاری شکل غالب فرسایش خاک در اراضی با شیب تند است.
این نوع از فرسایش خاک، از جداسازی ذرات و انتقال آنها توسط جریان متمرکز آب روی دامنه، به شکل کانال فرسایش پذیر و باریک نمایان میشود.
تحقیقات نشان می دهد که گسترش فرسایش شیاری به شدت بارندگی، سرعت جریان آب، خصوصیات هیدرولیکی جریان، درجه و طول شیب  و ویژگی های خاک وابسته است.
مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button