چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: تاثیر کیفیت بقایای گیاهی برهدررفت کربن آلی (سمیرا سکوتی، احمد گلچین، طاهره منصوری)

0

عنوان مقاله:

تاثیر کیفیت بقایای گیاهی برهدررفت کربن آلی

نویسنده:

سمیرا سکوتی، احمد گلچین، طاهره منصوری

چکیده:

در حال حاضر مديريت بقایای گیاهی به دلیل اثرات گوناگونی که مواد آلی بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارد، توجهات زیادی را به خود جلب نموده است.
افزودن مواد آلی به خاک از طریق بازگرداندن بقایای گیاهی منجر به بهبود ساختمان خاک، افزایش نفوذ آب و هوا به داخل خاک، کنترل دما و کاهش میزان رواناب و فرسایش خاک می شود و انجام عملیات خاکورزی را تسهیل می نماید. مقدار مواد غذایی که توسط بقایای گیاهی به خاک اضافه می شود قابل ملاحظه است.
عوامل متعددی بر دینامیک کربن آلی در خاک تاثیر می گذارند. شرایط آب و هوایی، شرایط خاکی، ترکیب شیمایی بقایای گیاهی و همچنین قابل دسترس بودن مواد الى از جمله عواملی هستند که بر دینامیک کربن آلی و سرعت تجزيه آن تاثیر می گذارند . حدود 10 تا 15 درصد از انرژی کربن آلی توسط موجودات تجزیه کننده مصرف می شود.
شیوه های مختلف استفاده از زمین و نحوه مدیریت زمین های کشاورزی شامل تواتر و نوع کشت و شخم، آبیاری، کوددهی و غیره باعث تغییر در میزان کربن و نیتروژن الى مخاک می شود.
در نتیجه می توان با انتخاب کاربری مناسب برای اراضی و اصلاح نحوه بهره برداری از زمین های کشاورزی مهران کرین و نیتروژن آلي خاک را افزایش داد.
در اوایل فرایند تجزیه، سرعت هدررفت قندهای ساده و اسیدهای آمینه بسیار بالا است و این اتفاق ممکن است که طی چند ساعت تا چند روز رخ دهد، در صورتی که پلی ساکاریدها، پروتئین ها و لیپیدها با سرعت بسیار کمتری تجزیه می شوند. لیگنین پنج تا 30 درصد بقایای گیاهی را تشکیل می دهد و در مقایسه با سایر اجزای تشکیل دهنده بقایا نسبت به تجزیه بسیار مقاوم است. لیگنین به علت مقاومت در برابر فرآیند تجزیه، یک چیز بسیار مهم برای شکل گیری هوموس خاک میباشد.
از آنجایی که کیفیت بقایای گیاهی یکی از عوامل کنترل کننده بسرعت تجره بقایا بوده هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت بقایای گیاهی زراعی پر سرعت آن ها بود.

بانک مقالات محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button