چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: تولید گیاهان تراریخته به منظور ایجاد مقاومت به تنش خشکی در گیاهان (ایمان یوسفی جوان، فائزه قراری)

0

عنوان مقاله:

تولید گیاهان تراریخته به منظور ایجاد مقاومت به تنش خشکی در گیاهان

نویسنده:

ایمان یوسفی جوان، فائزه قراری

چکیده:

جهان به طور روز افزون به کشاورزی به ویژه تولید مواد غذایی وابسته می گردد.
پیش بینی نزدیک شدن جمعیت کره زمین به مرز امیلیارد نفر تا نیمه قرن حاضر، نیاز فوق را روشن تر می سازد.
افزایش تولیدات گیاهی از طریق گسترش سطح زیر کشت و یا افزایش تولید در واحد سطح امکان پذیر می باشد و نظر به محدودیت اراضی قابل کشت و منابع آبی قابل استفاده.
توجه به امر پژوهش در اصلاح و توسعه گیاهان برتر از نظر راندمان کمی و کیفی و روشهای مدیریتی مطلوب در جهت حفظ و ایجاد تعادل بین تولید و نیاز مواد غذایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
میزان تولید گیاهان تحت تاثیر روابط پیچیده بین گیاه و محیط قرار می گیرد.
خشکی مهم ترین عامل محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان، یکی از مهمترین راه های مقابله با تنش های محیطی، تجمع ترکیبات پروتئینی درون سلولهای آنها می باشد.
تنش خشکي مانع از تظاهر کامل پتانسیل ژنتیکی گیاهان زراعی می شود و از اینرو موجب کاهش تولیدات کشاورزی می گردد.
در مقاومت به خشکی سه مکانیزم دخالت دارند که عبارتند از فرار از خشکی، اجتناب از خشکی و تحمل به خشکی، صفات مختلف مورفولوژیکی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی باعث ایجاد مقاومت به خشکی می شوند.
مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button