چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: رابطه فرهنگ ايمنی ادراك شده و توانمند سازی شغلی با انگيزش شغلی در كاركنان بهره بردار (مطالعه موردی: شركت فولاد خوزستان) ابراهیم کاهکش، کاوه رهبری

0

عنوان مقاله: رابطه فرهنگ ايمني ادراك شده و توانمند سازي شغلي با انگيزش شغلي در كاركنان بهره بردار (مطالعه موردی: شركت فولاد خوزستان)

نویسندگان: ابراهیم کاهکش، کاوه رهبری

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه فرهنگ ايمني ادراك شده و توانمند سازي شغلي با انگيزش شغلي در كاركنان بهره بردار شركت فولاد خوزستان بوده است.

نمونه این پژوهش شامل 346 نفر از کارکنان بودند که به صورت روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه­ های شاخص مربوطه مورد سنجش قرار گرفتند.

طرح پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگی است. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین فرهنگ ایمنی با انگیزش شغلی برقرار می باشد.

همچنين، رابطه بين تمام ابعاد توانمند سازی شغلی (معني داري، صلاحیت، خودمختاري و اثرگذاري) و انگیزش شغلی  معنی دار می باشد.

بعلاوه اینکه، رابطه معنی داری بین فرهنگ ایمنی با تمام ابعاد توانمند سازی شغلی برقرار می باشد. نهایتا اینکه، فرهنگ ايمني ادراك شده و توانمندسازي شغلي متغيرهای پيش بين مناسبي براي انگيزش شغلي كاركنان مي باشند.

مقالات محیط زیست (مرکز عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید: