چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: مطالعه اثر غلظت نانو آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک قابل استخراج با آب مقطر از خاک (پریسا آذری ، عبدالامیر بستانی)

0

عنوان مقاله: مطالعه اثر غلظت نانو آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک قابل استخراج با آب مقطر  از خاک­

نویسندگان: پریسا آذری، عبدالامیر بستانی

چکیده:

ترکیبات آهن به شکل صفر ظرفیتی به علت داشتن توانایی حذف یا کاهش آلاینده ­های متعدد آلی و معدنی از موادی هستند که به عنوان اصلاح کننده آلودگی به­ ویژه در محیط­ های آبی و خاک به کار می­ روند.

در این مطالعه با توجه به نبود اطلاعات در زمینه استفاده از نانو آهن صفر ظرفیتی در اصلاح آرسنیک در خاک ­های آهکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل شامل سه نوع خاک {خاک1(درصد رس و موادآلی8، 05/0)،  خاک 2 (درصد رس و موادآلی20، 2/0)،  ، خاک3 (درصد رس و موادآلی5/20، 8/0)} و چهار غلظت نانوآهن صفرظرفیتی (صفر،005، 01/0، 05/0 گرم)، در سه تکرار با طرح پایه کاملا تصادفی اجرا شد.

نتایج نشان داد که نانو آهن صفر ظرفیتی به طور معنی­داری غلظت آرسنیک محلول با آب مقطر را کاهش داد(P≤0.01).

به گونه­ ای که در مقایسه با تیمار شاهد ( عدم کاربرد نانو آهن صفرظرفیتی)، آرسنیک قابل استخراج با آب مقطر برای تیمارهای 05/0، 01/0 و 005/0 گرم نانو آهن صفر ظرفیتی به ترتیب 63/1263 و 55/362 و 01/ 130 درصد  کاهش یافت.

نتایج نشان داد در مجموع بیشترین آرسنیک قابل استخراج با آب مقطر مربوط به خاک 3 ( درصد رس و کربن آلی به ترتیب 5/20 و 8/0 درصد)  و کمترین آنها مربوط به خاک 1 (درصدرس و کربن آلی به ترتیب 8 و 05/0) بود.

مقالات رشته محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button