چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: پایش زیست محیطی غلظت کل هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین در آب و رسوبات جنوب غرب دریای خزر (مریم آخوندیان، مائده آخوندیان)

0

عنوان مقاله: پایش زیست محیطی غلظت کل هیدروکربنهای نفتی و فلزات سنگین در آب و رسوبات جنوب غرب دریای خزر

نویسندگان: مریم آخوندیان، مائده آخوندیان

چکیده:

 در این تحقیق به سنجش كل هيدروكربن های نفتی (TPH) و غلظت فلزات سنگين (سرب، کادمیوم، نیکل، وانادیم) درآب و رسوبات منطقه غرب دریای خزر پرداخته شده است.

به این منظور سه ترانسکت خطی در منطقه ی غرب دریای خزر از آستارا تاتالش در طول ساحل انتخاب و نمونه برداری از آب های سطحی و رسوبات بستر در امتداد 3 ترانسکت خطی و در3 عمق (5 ، 10و20متر) در تابستان 91 انجام پذیرفت.

نتایج  نشان می دهد که نیکل و وانادیم به ترتیب بیشترین میانگین غلظت را در آب و رسوبات منطقه مطالعاتی در بین فلزات مورد مطالعه داشته است.

نتایج حاصله در ایستگاه های مختلف نشان داد که بیشترین میزان هیدروکربنهای نفتی در آب و رسوبات بستر در منطقه ی آستارا و در عمق20 متری و کمترین میزان آنها در منطقه تالش و در عمق 5 متری وجود دارد.

در منطقه ی نزدیک به مرز آذربایجان به دلیل فعالیت های استخراج و حمل و نقل نفت در این کشور و نیز وجود جریانات غرب به شرق جنوب دریای خزر، حداکثر غلظت کل هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین مشاهده شده است.

نتایج هم چنین نشان می دهد که گرچه مقایسه میزان هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین مورد مطالعه با مقادیر اندازه گیری در تحقیقات پیشین در منطقه مورد مطالعه، روند رو به افزایشی را نشان می دهد، با این وجود، بر اساس استاندارد EPA عناصر سنگین اندازه گیری شده در این تحقیق، مقادیری پایین تر از حد مخاطره آمیز برای حیات آبزیان داشته اند.

گروه عطران (بانک مقالات)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button