چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بهینه سازی عملکرد سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب بهداشتی با فراهم سازی زمینه رشد چسبیده در آن(مطالعه موردی: فاضلاب بهداشتی کارخانه سیمان استهبان)سید محمد حسین صداقت کشفی، علی اکبر عظیمی

0

عنوان مقاله: بهینه سازی عملکرد سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب بهداشتی با فراهم  سازی زمینه رشد چسبیده در آن مطالعه موردی: فاضلاب بهداشتی کارخانه سیمان استهبان

نویسندگان: سید محمد حسین صداقت کشفی، علی اکبر عظیمی

چکیده:

این پژوهش به صورت مقطعی در یک بازه زمانی 6 ماهه در محل کارخانه سیمان استهبان انجام گرفت.

در این پژوهش ضمن بررسی کارایی سپتیک تانک در حذف فاضلاب بهداشتی کارخانه و در ادامه پژوهش انجام گرفته در خصوص افزایش کارایی سپتیک تانک با ایجاد دیواره های مانع به تعداد 7 دیواره و به حجم 6 مترمکعب می باشد که باعث افزایش موثر راندمان سپتیک تانک گردید.

در این پژوهش با اضافه کردن آکنه به میزان 50 درصد حجم سپتیک تانک بافل دار و ایجاد شرایط رشد چسبیده همراه با ایجاد شرایط بی هوازی در راکتور و پس از 4 ماه از بارگیری سیستم و پایدار شدن آن نمونه برداری از ورودی و خروجی به منظور پایش کارایی صورت گرفت که در آن پارامترهای فیزیکوشیمیایی به ترتیب زیر بررسی شد:

EC, TKN,TP,TS,TSS,COD,BOD5

نتایج متوسط غلظت پارامترهای یاد شده در ورودی به ترتیب 269 و 411 و 329 و 2869 و 18 و 17 میلی گرم در لیترو 2360 میکروزیمنس بر سانتی متر می باشد که درصد بهبود کارایی راکتور با ایجاد رشد چسبیده در آن نسبت به راکتور بافل دار عبارت است از 6 و 14 و 4 و 15 و 5 و 6 و 0 و در کل درصد حذف پارامترهای یاد شده به ترتیب 88 و 88 و 89 و 62 و 55 و 47 و 0 می باشد که در کل، راندمان حذف برای BOD5, COD, TDD، 60 درصد و برای TS, TP, TKN 50 درصد بیشتر از سپتیک تانک معمولی بهبود نشان می دهد که می توان از پساب خروجی براحتی برای آبیاری فضای سبز و گیاهان میوه ای غیرخوراکی استفاده نمود.

بانک مقالات محیط زیست (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button