چاپ رایگان کتاب

فرهاد بهرامی نوا: نویسنده کتاب “قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی” انتشارات عطران

0

مقدمه

جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشور هایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحب نظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توانمندی‌های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.

در این تحقیق تأثر کاربرد نقش گمرک الکترونیک بر میتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.

فرهاد-بهرامی-نوا-نویسنده-کتاب-قواعد-حاکم-بر-تجارت-سازمان-جهانی-انتشارات-عطران1

برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیت ها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد.

با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق، به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.

فرهاد-بهرامی-نوا-نویسنده-کتاب-قواعد-حاکم-بر-تجارت-سازمان-جهانی-انتشارات-عطران2

لینک خرید کتاب “قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی” اثر “فرهاد بهرامی نوا”

لینک خرید کتاب “مدل کسب و کار گمرک الکترونیک (تاثیر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات)” به قلم “فرهاد بهرامی نوا”

Call Now Button