چاپ رایگان کتاب

مرسده نصاری: نویسنده کتاب دنیای افکار- انتشارات ملی عطران

0

مرسده نصاری: نویسنده کتاب دنیای افکار- انتشارات ملی عطران

بخشی از کتاب دنیای افکار

مرسده-نصاری-دنیای-افکار-انتشارا-ملی-عطران

دنیای واقعیت های زندگی ات را آنچنان دگرگون می سازی که گاهی حتی تشخیص دروغ هایت را نیز بر خود مشکل می بینی. مگر چه می شد اگر تصویرگری هنرمندانه ات را به رخ نمی کشیدی و صورتک حقیقی خویش را بر دیگران آشکار می ساختی.

آن زمان مگر حقیقت قلبت چه بود که باور کردنش آن اندازه برایت مشکل گشته بود، چگونه توانستی آرمان هایت را چنان تغییر دهی که انسانی را که وجودت را می ساخت، تبدیل سازی به چنین شخصی که حتی تصویرش در آیینه نیز برایت ناآشنا گشته است.

مگر تو همان کودکی نبودی که سوار بر خیالاتت دنیایت را می ساختی؛ پس اکنون چه شده که با خرابه هایش سازنده ی آرمان های تیره ی دیگران گشتی. مگر نمی گفتی دنیایت تمامی آن چه را که می خواهی ندارد؛ پس چگونه تمامی خواسته هایت را با قلب های شکسته ی اطرافیانت به تحقق در آوردی.

می دانم آن زمان تو بودی و لیکن امروزه برایم شناختنت امری ناممکن گشته است. به من بگو از چه زمان بال های پروازت برایت ناآشنا گردید؛ مگر پر هایش را عشق جاوانه ی پدر و مادرت برایت به ارمغان نیاوردند؛ پس خونین جگر ساختنشان برای چه بود.

دگر نمی خواهم نصیحتت کنم؛ حتی نمی خواهم تغییرت دهم. تنها یک جمله را به تو می گویم؛ آن زمان که فرا رسد که شخصی را همانند خویش ببینی که تمامی داشته های اکنونت را در دنیایش بسوزاند. در جست و جوی من نباش، چرا که مدتی می شود که من را نیز از دست داده ای؛ تنها یاورت را وجدانت.

لینک سفارش کتاب دنیای افکار

انتشارات-عطران-دنیای-افکار-مرسده-نصاری-روانشناسی

Call Now Button