چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: مرضیه صحراییان – ویراستار کتاب تصفیه فاضلاب قسیم (جلد دوم)

0

مرضیه صحراییان – ویراستار کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (قسیم 2018)

بخشی از فصل چهارم کتاب قسیم:
فاضلاب شهری، اصطلاح عمومی برای مواد زائد مایع جمع آوری شده از مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی شهر است. علاوه بر این جریان های پساب، آبهای زیرزمینی و روانابهای سطحی نیز ممکن است بصورت ناخواسته وارد سیستم جمع آوری فاضلاب شهری شوند. تمام این جریان ها با استفاده از یک سیستم فاضلاب به یک محل مرکزی برای تصفیه منتقل می شوند. تغییرات گسترده ای در جریان فصلی، روزانه و ساعتی در فاضلاب شهری وجود دارد و برای تعیین این تغییرات جریان و تعیین فاضلاب شهری از مقادیر مختلف جریان استفاده می شود.
هدف از این فصل ارائه ویژگی های جریان فاضلاب شهری است. این ویژگی ها در بخشهای زیر تنظیم شده است:

   • رابطه نیاز آبی و جریان فاضلاب شهری
   • منابع و اجزای مصرف آب و تولید فاضلاب
   • تغییرات جریان های فاضلاب، نشتاب و رواناب و تعریف شرایط مشترک
   • جریان روزانه، جریان پایدار و ضرایب ماکزیمم (پیک)
   • نمایش جریان و میزان دبی طراحی

در شرایط آب و هوایی خشک، فاضلاب شهری به طور عمده از آبرسانی (تامین آب) شهری حاصل می شود. یک رابطه نزدیک بین استفاده از آب و جریان فاضلاب در یک جامعه وجود دارد. در ادامه روابط وابستگی بین مصرف آب و جریان فاضلاب مطابق با نمودار زیر شرح داده شده است:
1- در شرایط آب و هوایی خشک، نیاز آبی روزانه و جریان فاضلاب یک الگوی جریان روزانه را نشان می دهد.
2- منحنی جریان  فاضلاب روزانه نزدیک به نیاز آبی با چند ساعت تاخیر می­باشد.
3- نوسانات جریان فاضلاب کمتر از آبرسانی (تامین آب) است.
4- بخش قابل توجهی از تامین آب ممکن است به فاضلاب منتقل نشود. این بخش شامل (الف) آب دادن به  چمن، (ب) شستشوی خیابان و آتش نشانی، (ج) نشت از لوله های آب و برق، (د) آب مصرفی در محصولات و فرآیندهای تولید و (ه) خانه ها و موسساتی که ممکن است از شبکه آب شهری استفاده نمایند اما از سیستم های تصفیه و دفع فاضلاب در محل برخوردار باشند.
5- مراکز دارای آبرسانی خصوصی می توانند جریان متوسط فاضلاب را افزایش دهند.

لینک سفارش کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سیدقسیم) (2018) – جلد اول

لینک سفارش کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سیدقسیم) (2018) – جلد دوم

Call Now Button