چاپ رایگان کتاب

مقاله: ارزیابی زیستی میزان سمیت موجود در پساب تصفیه خانه فاضلاب اراک با استفاده از آرتمیا محمدجواد قنادزاده، زهرا راستگردانی، مسعود راستگردانی

0

عنوان مقاله: ارزیابی زیستی میزان سمیت موجود در پساب تصفیه خانه فاضلاب اراک با استفاده از آرتمیا

نویسندگان: محمد جواد قنادزاده، زهرا راستگردانی، مسعود راستگردانی

چکیده:

 انسان، تولیدکننده آلاینده های متعدد و متنوعی است که بخش اعظم این مواد به طور مستقیم و يا غیر مستقیم به محیط های آبی وارد می گردد. بخشی از آلاینده ها مانند اغلب مواد آلی طی فرآیندهای زیستی تجزیه می گردد، ولی بعضی مواد در مقابل تجزیه، مقاوم بوده و مدت زمان زیادی در محیط های آبی باقی می مانند.

سیستم های آبی، پیوسته در مواجه با مشکلات ناشی از آلاینده ها هستند که از منابع مختلف صنعتی ،پساب های کشاورزی و فاضلاب های شهری، اکثراً بدون هیچگونه تصفیه ای وارد آب می گردند.

شوینده ها یکی از آلاینده های مهم بوده و توسط فاضلاب ها به آب های ساحلی، رودخانه ها و سایر منابع آبی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد می شوند.

امروزه آزمايش های زيست آزمون در اقدامات كنترل آلودگي آب جايگاه ويژه اي دارد.

لذا با تعيين سميت پساب و بررسي اثرات آن بر منابع آبي با استفاده از روش زيست آزموني مي توان ميزان و نوع تصفيه لازم براي رسيدن به شرايط مطلوب را براي آبزيان تعيين كرد.

در اين تحقيق شاخص سميت فاضلاب تصفيه خانه اراك با استفاده از لارو مرحله دوم آرتميا مورد مطالعه قرار گرديده است.

مواد و روش ها: دراين مطالعه، به منظور بررسي شاخص سميت تصفيه خانه فاضلاب  اراك ازسخت پوستي به نام آرتميا استفاده شد.. آرتمیا سخت پوست فیلتر کننده غیر انتخابی است که کلیه ذرات کمتر از 50 میکرون را تغذیه می کند و در آبهای شور زندگی می کند.

آزمايش مورد نظر بر روي نمونه هاي برداشت شده از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه بر اساس كتاب استاندارد متد و نشريه سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا انجام گرديد.

در اين آزمون شاخص حساس به سميت، لارو مرحله دوم آرتميا است.كه با فراهم كردن شرايط محيطي مورد نياز،اين موجود زنده از سيست هاي اوليه هچ شده و تا 2هفته در مرحله دوم لاروي خود مي ماند.(مرحله  مورد نياز آزمايش) و سپس نمونه هاي فاضلاب را با رقتهاي 550،350،250،150،50 سي سي به 5/0 سی سی محلول لارو آرتميا اضافه كرديم و میزان لاروهای زنده و مرده در هر لوله را پس از زمان های 24 ساعت ،48ساعت،96ساعت شمارش كرديم.

يافته ها:  براساس نتايج حاصله بر روي فاضلاب خام ورودي وپساب خروجي تصفيه خانه و باتوجه به نتايج حاصل از پروبيت ميتوان گفت LC50-48h (غلظت كشنده 48 ساعته) براي فاضلاب خام ورودي 30 درصد حجمي برابر31/3 ATU  است. و به همين ترتيب LC50-48h (غلظت كشنده 48 ساعته) براي پساب خروجي61/87درصد حجمي كه برابر80/1 ATU  به دست آمد.

در ايران كنترل پساب هنوز براساس پارامترهاي فيزيكي و شيميايي است، و استانداردهاي پساب محدود به تعدادي آلاينده براي ارزيابی اثرات آلودگی است.

لذا اجراي يك استراتژي مناسب براي پايش پساب در كشور ضروري است. در اين تحقيق شاخص سميت فاضلاب تصفيه خانه اراك با استفاده از آرتميا بررسي شده است كه اطلاعات حاصل از اين تحقيق در مجموع مشخص ميسازد كه زيست آزمايی براي ارزيابی سميت فاضلاب و كنترل آلودگي آب لازم است.

بناراين ميتوان  زيست آزموني را به عنوان يك روش مناسب براي ارزيابي اثر و كارايي فرآيندهاي مختلف تصفيه و كنترل  سميت به عنوان اطلاعات پايه براي پايش پسابها به كار برد و باتوجه به گسترش روز افزون سيستم هاي تصفيه فاضلاب در ايران، ضروري است كه اين نوع روش ها و نتايج مشابهه آنها در راهگشايي مسير درست واهداف بلند مدت راهگشا باشد.

مقالات رشته محیط زیست (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button