چاپ رایگان کتاب

مقاله: استفاده از هیبرید نانو کامپوزیت در تصفیه آب شرب (احسان صالحی، مجید جمالیزاده، فرزاد اسماعیل پور، رضا زنگی آبادی)

0

عنوان مقاله: استفاده از هیبرید نانو کامپوزیت در تصفیه آب شرب

نویسندگان: احسان صالحی، مجید جمالیزاده، فرزاد اسماعیل پور، رضا زنگی آبادی

چکیده:

ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ های ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺗﯿﻮن ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻠﻮﺋﯿﺪی ﻣﺜﻞ ‏ﻧﻤﮏھﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﯾﺎ به ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎک رس، ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﯾﺎ ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﻣﻮاد ‏آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ که ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان به زوﭘﻼﻧﮑﺘﺎن، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ، وﯾﺮوس ھﺎ، ‏ھﯿﻮﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦھﺎ، ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪها و ذرات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰی ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب وﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ھﺎ اﺷﺎره ‏ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻮﺳﯿله ﺗﺠﺰیه ی زﯾﺴﺘﯽ اﺟﺴﺎم و ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر رﻧﮕﯽ ‏ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وﺟﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲھﺎي ﻣﻌﻠﻖ و ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي در آب که ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻧﮓ و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺰوم ‏ﺗﺼﻔیه آب را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲھﺎ به ﮐﻤﮏ ﺻﺎف ﮐﺮدن، ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا از روش اﻧﻌﻘﺎد و ‏ﻟﺨته ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﭘﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ، واژه هایی اﺳﺖ که به دسته هایی از ﭘﻠﯿﻤﺮھﺎ که دارای ﺑﺎر ﻓﺮاوان و ﯾﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮھﺎﯾﯽ که ﮔﺮوه ھﺎی ‏ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎردار ﺷﺪن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻠﯽاﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖھﺎ، ﻟﺨته ﮐﺮدن و اﻧﻌﻘﺎد ‏ﻣﻮاد ﮐﻠﻮﯾﯿﺪی، ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺟﺪاﺳﺎزی رﻧﮓ از آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﮭﺎر دهه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ‏ﭘﻠﯿﻤﺮھﺎ در لخته ﺳﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮدن آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖھﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ لخته ھﺎﯾﯽ که در دﻣﺎی ﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر آرام رﺳﻮب ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﯾﺎ ‏در تصفیه آب ھﺎﯾﯽ که به ﻣﻘﺪار ﮐﻢ، رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﻮب دادن را ﺑﮭﺒﻮد ‏ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪﻧﯽ وارد زﻧﺠﯿﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺷﺪه و به ﻋﻤﻞ ‏اﻧﻌﻘﺎد و لخته ﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮری واﮐﻨﺶ ﺻﻮرت گرفته در ‏ھﺮ مرحله از ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ.

بانک مقالات گروه عطران

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button