چاپ رایگان کتاب

مقاله: بررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرش (سمیه مقصود سنگ آتش، عباس خاشعی سیوکی، محسن پوررضا بیلندی، مجتبی شفیعی)

0

عنوان مقاله: بررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرش

نویسندگان: سمیه مقصود سنگ آتش، عباس خاشعی سیوکی، محسن پور رضا بیلندی، مجتبی شفیعی

چکیده:

آبهاي زیرزمینی به عنوان یک منبع اصلی برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت می باشد. مهم ترین مشکلی که امروزه آبهاي زیرزمینی را تهدید می کند، آلوده شدن آنها است. تغییر در کیفیت آب هاي زیرزمینی که معمولاً بر اثر مدیریت غلط استحصال آب زیرزمینی رخ می دهد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم مقدمه اي بر تخریب سایر منابع است.

بررسی کیفیت و نظارت دقیق بر سطح آبهای زیرزمینی اهمیت فوق العاده ای دارد. به همین جهت بایستی یک شبکه مناسب پایش کیفی برای آبهای زیرزمینی طراحی گردد ، تا با تعیین تعداد بهینه ایستگاههای نمونه برداری با روش های مناسب، در هزینه ها نیز صرفه جویی شود.

البته بایستی در انتخاب روش بهینه یابی دقت کرد چون هرگونه کاستی در انتخاب روش مناسب توزیع مکانی عوامل اقلیمی و بی توجهی به دقت روش های درون یابی می تواند موجب بروز خطا در برآوردهای طراحی گردد.

دراین تحقیق سعی شده تا برخی از انواع روشهای درونیابی و موقعیت و شرایط کاربرد آنها مقایسه گردند. همچنین در این تحقیق مروری، روش جدید احتمال پذیرش مبتنی بر روش های زمین آمار به منظور طراحی بهینه شبکه پایش نیز معرفی و تشریح گردیده است.

پایگاه مقالات محیط زیست (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button