چاپ رایگان کتاب

مقایسه کارآیی نانو ذره مگنتیت و خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از فاضلاب سنتتیک نساجی وحیده پرورش، عباس خدابخشی

0

عنوان مقاله: مقایسه کارآیی نانو ذره مگنتیت و خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از فاضلاب سنتتیک نساجی

عنوان انگلیسی:

Comparison Glycyrrhiza glabra root and magnetite nanoparticles efficacy in removal Reactive Black 5 dye of waste synthetic textile

نویسندگان: وحیده پرورش، عباس خدابخشی

چکیده:

تخلیه فاضلاب رنگی از صنایع نساجی به آب­ های پذیرنده، باعث آسیب به محیط زیست، منجر به کاهش نفوذ نور خورشید و بروز پدیده اتروفیکاسیون می­شود. هدف از این تحقیق مقایسه کارآیی دو جاذب نانو ذره مگنتیت و خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از فاضلاب سنتتیک نساجی می باشد. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت تجربی انجام گرفت.

روش بررسی: جاذب طبیعی ریشه شیرین بیان در شرایط آزمایشگاهی تهیه و با استفاده از الک استاندارد دانه بندی شد. برای تعیین سطح ویژه و مرفولوژی، شکل و توزیع اندازه ذرات و بررسی ریزساختارهای خاکستر ریشه شیرین بیان به ترتیب از  تکنیک  BETو میکروسکوپ الکترونی پویشی  (SEM)استفاده شد. غلظت رنگ در نمونه­ های مختلف با استفاده از اسپکتروفتو متر در طول موج 597 نانومتر اندازه گیری شد.

یافته ها: نتایج مطالعه حاضر حداکثر میزان حذف رنگ راکتیو بلک 5 برای هر دو جاذب در pH معادل 2 و غلظت اولیه رنگ 20 میلی گرم در لیتر در زمان تعادل 60 دقیقه اول صورت گرفته است که راندمان حذف رنگ برای نانو ذره مگنتیت در این شرایط 16/81 %و برای خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان 48/98% محاسبه گردید.

نتیجه گیری: در پایان چنین نتیجه­ گیری می­شود که خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان از نظر راندمان و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی نسبت به نانو ذره مگنتیت توانایی مطلوبی در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از فاضلاب­ های صنعت نساجی و محلو ل ­های آبی برخوردار است.

دانلود مقاله (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

 

Call Now Button