چاپ رایگان کتاب

مقاله: مکان‌یابی بهینه‌ی جايگاه‌های سوخت در شهر نور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیايی (GIS) پیمان اکبرزاده، وحید مغانی بیله‌سوار، مهران اکبرزاده

0

عنوان مقاله:

مکان‌یابی بهینه‌ی جايگاه‌های سوخت در شهر نور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیايی (GIS)

نویسندگان: پیمان اکبرزاده، وحید مغانی بیله‌سوار، مهران اکبرزاده

چکیده

با توجه به رشد سریع جمعیت، از آنجایی که گسترش شهرنشینی و همچنین افـزایش جمعیـت منجـر بـه ازدیـاد خودروهاي مورد استفاده شده است و با گسترش اسـتفاده از خودروهـا، تـامین سـوخت مـورد نیـاز آن‌هـا در اولویت فعالیت‌هاي دولت قرار گرفته است.

شبکه‌هـاي جایگـاه‌هـاي سـوخت‌رسانی از جمله اجزاي شبکه‌ي خدمات شهري است که به عنوان تامین‌کننده‌ي سـوخت بخـش حمـل و نقـل درون شهري عمل کرده و به نوبه‌ي خود از لحاظ ملاحظات ترافیکی، شهرسازي، ایمنی و محیط زیست داراي اهمیت می‌باشد.

مکان‌گزینی صحیح مراکز خدمات شهري در شـهرها، به ویژه شهرهاي بزرگ، می‌تواند جابجایی‌هاي روزانه و عملکردهاي متقابل عناصر شهري را روان و پویـا کند.

و ضمن صرفه جویی‌هاي اقتصادي از اتلاف وقـت شـهروندان جلـوگیري کنـد و محـیط زیسـت سـالم و زندگی مطلوبی کـه مـورد نظـر برنامـه‌ریـزان شـهري اسـت بـه ارمغـان بیـاورد.

افزایش روز افزون استفاده از منابع زمین از یک طرف و حفظ و نگهداري و احیـاء منـابع و محـیط زیست از طرف دیگر که ظاهراً دو مقوله متضاد می‌باشند، نیاز روز افزون به برنامـه‌ریـزي و مـدیریت قـوي در سطوح محلی، شهري، ناحیه‌اي، منطقه‌اي و جهانی را طلب می‌نماید.

این مدیریت بـدون اسـتفاده از پشـتیبانی اطلاعات، ابزار و روش‌هاي علمی قدرتمند، نمی‌تواند مسئولیت سنگین خود را به انجام برساند.

سـطح‌بنـدي کـاربرد GIS ایجاد سیستمی است که بتوان در سایه‌ی آن به امر تصمیم‌سازي پرداخـت، در ایـن سـطح اسـت کـه سیسـتم اطلاعات‌جغرافیایی به انجام رسالت اصلی خود می‌پردازد.

اطلاعات مناسب بر مبنـاي مناسـبات سیسـتمی جمع‌آوري شده و منطبق با عملکرد و سیستم در آن مدیریت خواهد شد.

بانک مقالات محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button