چاپ رایگان کتاب

مقاله: نقش تغییرات زمانی شدت جریان آب بر روی اکوسیستم رودخانه‌ها؛ مطالعه موردی رودخانه اغشت (مهسا احمدپور، محمدرضا مجدزاده طباطبایی، رضوان موسوی ندوشنی، سید سعید موسوی ندوشنی)

0

عنوان مقاله:

نقش تغییرات زمانی شدت جریان آب بر روی اکوسیستم رودخانه‌ها؛ مطالعه موردی رودخانه اغشت

نویسندگان: مهسا احمدپور، محمدرضا مجدزاده طباطبایی، رضوان موسوی ندوشنی، سید سعید موسوی ندوشنی

چکیده:

اکوسیستم مجموعه‌ای از موجودات زنده و غیر زنده در محیط‌ زیست است که روابط متقابلی با هم داشته و در آن چرخش ماده و انرژی صورت می‌گیرد.

از میان اکوسیستم‌های موجود در طبیعت، اکوسیستم رودخانه‌ها جز اکوسیستم‌های مهم، پویا، محدود و در عین حال تاثیرگذار هستند که اهمیت ویژه‌ای در حیات انواع موجودات دارند و حساسیت و شکنندگی موجودات به شرایط زیستگاهی رودخانه‌ها وابسته است.

عوامل مختلفی بر روی اکولوژی رودخانه‌ها اثر می‌گذارد.

این عوامل گاه منشا انسانی و گاه طبیعی دارند.

موثرترین عامل طبیعی که باعث به وجود آمدن تغییرات عمده در اکولوژی رودخانه می‌شود، تغییرات در مقدار دبی جریان آب در رودخانه است.

تغییرات طبیعی در جریان آب رودخانه‎ها (ناشی از تغییر فصول در طول سال) شرایط متفاوتی را برای چرخه‌ی حیات آبزیان ایجاد می‌کند.

در این پژوهش مذکور، سرعت و عمق آب به کمک مدل‌سازی عددی در رودخانه مورد نظر به دست آمده است و به کمک روش فابسیم میزان سطح مناسب برای زیست این دو آبزی محاسبه شده است.

در آخر از مقایسه داده‌های حاصل از نمونه‌برداری صحرایی با نتایج حاصل از تحلیل اکولوژیک فابسیم مطابقت حاصل شده است.

اما با مرور پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران، مشخص گردید که انجام پژوهشی در ارتباط با اثرات تغییرات شدت جریان رودخانه بر روی اکولوژی رودخانه کمتر مورد بررسی قرار گرفته‌ است و به بیانی دیگر تحقیقات انجام شده در مورد زمینه تاثیر هیدرولیک جریان بر روی اکولوژی رودخانه کمتر صورت گرفته ‌است.

بر این اساس سعی شده است با به انجام رساندن این موضوع نادر، تحقیق قابل قبولی در ارتباط با پدیده مذکور ارائه شود.

مقالات محیط زیست انتشارات ملی عطران

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید: