چاپ رایگان کتاب

مقاله: پيش بيني خشكسالي با توليد داده هاي مصنوعي با استفاده از مدل هاي تصادفي خطي سري زماني در غرب درياچه اروميه (حسين رضايي، مهدي خوشبخت)

0

عنوان مقاله: پيش بيني خشكسالي با توليد داده هاي مصنوعي با استفاده از مدل هاي تصادفي خطي سري زماني در غرب درياچه اروميه

نویسندگان: حسين رضايي، مهدي خوشبخت

چکیده:

به دليل قلت نزولات جوي، قسمت هاي وسيعي از ايران در قلمرو آب و هواي خشك جهان قرار مي گيرد.

علاوه بر كمبود بارندگي، از نقطه نظر زماني، دريافت بارش هاي اندك نيز به نحوي است كه در عمل استفاده از آن را با محدوديت هاي جدي مواجه مي سازد.

بروز خشكسالي و ترسالي با همه پيامدهايي كه دارند، يك پديده تكراري و طبيعي در اكوسيستم محيط محسوب مي شود. براي انجام مديريت صحيح در بحران خشكسالي لازم است تا يك ديد صحيح از آينده در زمينه خشكسالي و بارندگي و منابع آب موجود داشته باشيم.

بدين منظور پيش بيني خشكسالي با توليد داده مصنوعي ضروري به نظر مي رسد.

در این تحقیق، پدیده خشکسالی در بخشی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیک های تولید داده های مصنوعی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بدین منظور، داده های بارندگی سالیانه در ایستگاه های باران سنجی واقع در حوضه آبریز مورد نظر با دوره های آماری مناسب، با استفاده از مدل سالیانه آرما تولید و سپس پدیده خشکسالی، بازای شاخص های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شاخص درصد نرمال بارش (PNPI) يكی از ساده ترين معيارهای بارندگی برای تحليل خشكسالی يك محل و يا يك حوضه می باشد.

شاخص ناهنجاری های بارش (RAI) بارندگی ماه يا سال معين را روی مقياس خطی كه از روی سری داده ها حاصل می شود، ارزيابی می كند.

داده های هيدرولوژی بطور معمول از يك سری حالت تصادفی تبعيت می كنند و كاملا غيرتصادفی نيستند.

تصادفی بودن داده ها به ما اين امكان را می دهد كه داده ها را به روش آماری تحليل كنيم.

روش هاي تحليل سري زماني ابزار مناسبي در هيدرولوژي هستند كه در مدلسازي رياضي جهت پيش بيني وقايع آينده و همچنين بازسازي داده هاي گمشده و غيره بكار ميروند.

گروه عطران (بانک مقالات)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button