چاپ رایگان کتاب

منیژه صالحی: نویسنده کتاب فیلم نامه “زندانی بیگناه”

0

منیژه صالحی: نویسنده کتاب فیلم نامه“زندانی بیگناه”

انتشارات-عطران-منیژه-صالحی-زندانی-بی-گناه2

نویسنده فیلم نامه 《زندانی بیگناه》و کتاب《یادم آمد》

کاش به هوایت در هوایت تمام شود هواهایم
هوایم را داشته باش که هوا خواهت هستم.

خلاصه داستان زندانی بیگناه: نوزادی در زندان زنان به دنیا می آید و……
روز _داخلی _ اتاق زایمان
حوا حدود بیست و پنج سال دارد. لباس بیمارستان پوشیده است و روی تخت بیمارستان از درد می نالد. دو پرستار و یک پزشک کنارش هستند.
پرستار: نفس بکش، تند تند نفس بکش
حوا: نمیتونم
پرستار: اگه نفس نکشی بچه ات میمیره
حوا در حالیکه به شدت درد می کشد شروع میکند به تند تند نفس کشیدن
دکتر: آفرین دختر دیگه چیزی نمونده.
حوا فریاد میزند بعد از چند ثانیه یکهو آرام میگیرد، پرستار کودک را برعکس از پا آویزان کرده، نوزاد گریه می کند، پرستار می خندد، حوا که هنوز درد دارد به نوزاد نگاه می کند.
پرستار کودک را لای پارچه ای می پیچد، حوا همینطور که به کودکش نگاه می کند، چشمهایش را می بندد.
روز _ داخلی _ زندان
صدای باز شدن در آهنی زندان:
حوا را می بینیم که نوزاد در بغل دارد، سرش را بالا می آورد، درب میله ای زندان باز می شود. حوا وارد می شود کمی جلو می رود می ایستد درب دوم باز می شود، حوا در حالی وارد می شود که چند زن منتظرش هستند.
سمیه حوا را در آغوش می گیرد و می بوسد: مبارک باشه حوا جان
زن1: مبارکه، چشمت روشن
حوا در جواب هر دو می گوید: ممنون
زن2: مبارکه، پسره یا دختر؟

لینک سفارش کتاب “زندانی بیگناه”

انتشارات-عطران-منیژه-صالحی-زندانی-بی-گناه3

Call Now Button