چاپ رایگان کتاب

مهندس تارا حبیب زاده: کتاب “آنالیز میدانی هدر رفت آب” انتشارات ملی عطران

0

در سرزمینی آکنده از ثروت و فرصت متولد شدیم و بالیدیم. در زمینی مملو از نعمت که بی دریغ هدایا و منابع گرانش را نصیبمان کرد. کتاب آنالیز میدانی هدر رفت آب

در زمین ایران… ایران مادر، همه مان را زاییده و مراقبت کرده.

اکنون، فرصت آن بدست آمده تا با تحقیق و مطالعه و موشکافی برای مراقبت از سرزمین مادری بکوشیم. برای حفظ مکنت و منزلتش. برای حفظ منابع و زایندگی اش.

آب، خاک، هوا، آفتاب و سرچشمه های انرژی اش نیازمند نگاهی دلسوزانه و حمایتگر تک تک ما مردمان ایرانی است.

مادامی که یک تغییر کوچک موثر واقع خواهد شد بر آن می شوم تا مسئولانه و مهربانانه برای حفظ ثروت سرزمینم که، آب یکی از با ارزشترین عناصر آن است بکوشم، بخوانم و بنویسم.

در همین راستا فرصت پیش آمده برای همکاری در تهیه کتاب “آنالیز میدانی هدررفت آب” به یاری و راهنمایی همکار گرانقدرم، آقای دکتر عباس علاف صالحی، را غنمیت شمرده و با امید حصول فراوانی روزافزون در سرزمینم به این مجموعه می پیوندم.

 

تارا حبیب زاده

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست-مهندسی شیمی

متولد 1358 تهران

آنالیز میدانی هدر رفت آب تارا حبیب زاده انتشارات عطران

آنالیز میدانی هدر رفت آب تارا حبیب زاده انتشارات عطران

Call Now Button